1. Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (National Financial Supervisory Commisson) là một cơ quan có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính Việt Nam trong điều phối hoạt động gíam sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Uỷ ban này được thành lập ngày 3 tháng 3 năm 2008 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Theo quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg thì cơ cấu tổ chức của Uỷ Ban cạnh bao gồm:

- Văn phòng 

- Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát

- Ban Giám sát tổng hợp

- Ban Giám sát các tập đoàn tài chính 

- Trung tâm Thông tin giám sát tài chính quốc gia

- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

Cũng trong Quyết định cũng nêu rõ người đứng đầu của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia gồm có chủ tịch và phó chủ tịch như sau:

- Chủ tịch Uỷ ban là người đứng đầu Uỷ ban, hưởng chế độ tương đương Bộ trưởng, do Thủ tướng Chính phủ Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  được giao.

- Các phó chủ tịch Uỷ ban do Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban; chịu sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Uỷ ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công

 

2. Chức năng của Uỷ Ban giám sát tài chính Quốc gia

Theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia thì có chức năng "tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia":

- Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc ban hành các quy định trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với trường tài chính; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính.

- Điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; giám sát chung thị trường tài chính và chấp hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động giám sát của các cơ quan thanh tra, giám sát chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

- Giám sát các điều kiện được cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

- Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính và kinh tế vĩ mô; thiết lập cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Kiến nghị với các cơ quan thanh tra- giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong hoạt ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

- Được yêu cầu Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cung cấp định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính ngân hàng; được trưng tập các cán bộ của các bộ, ngành khi cần thiết để thực hiện chứng năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

 

3. Tư cách pháp nhân của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

Pháp nhân được hiểu là một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập nhất định. Tổ chức này có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức có tư cách pháp nhân là tổ chức được nhà nước công nhận để hoạt động một cách độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ chức có tư cách pháp nhân có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một pháp nhân được pháp luật quy định. Nói chung, tư cách pháp nhân định nghĩa tổ chức đó là một "thực thể pháp lý" hoặc "con người pháp lý" trong ngữ pháp lý. Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia, được ban hành theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg xác định rõ rằng Uỷ ban có tư cách pháp nhân. Uỷ ban còn được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại. Uỷ ban cũng được bố trí biên chế hành chính chuyên trách.

Theo quy định nêu trên thì Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại.

 

4. Nguyên tắc hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

Theo Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg. có quy định về Uỷ ban hoạt động theo nguyên tắc như sau:

- Độc lập, khách quan trong hoạt động tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ

- Làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp công tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các Bộ, ngành liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

5. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

Kinh phí hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia do ngân sách nhà nước đả bảo theo quy định tại Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg

Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg quy định Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia được Nhà nước bảo đảm về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các điều kiện công tác cần thiết khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia là một cơ quan do Chính phủ thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng với hình ảnh của Quốc huy, và trụ sở chính đặt tại Hà Nội (quy định chi tiết tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg năm 2009). Cơ quan này có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Do là một cơ quan Nhà nước do Chính phủ thành lập, nó có nhân lực theo quy định của chế độ hành chính chuyên trách. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Chính phủ.

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Minh Khuê về vấn đề Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia có được mở tài khoản ngân hành không? Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 19006162 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến bài viết của Luật Minh Khuê. Ngoài ra, có thể tham khảo: Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia có tư cách pháp nhân không?