Việc xuất khẩu mỹ phẩm thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành của pháp luật và các yêu cầu của nước nhập khẩu.

Nhập khẩu mỹ phẩm:

1. Các mỹ phẩm đã công bố sản phẩm tại Bộ Y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), các loại mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố. Việc nhập khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo lộ trình được quy định tại Điều 43 của Quy chế này:

a. Từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, tất cả các loại mỹ phẩm mới (mỹ phẩm chưa được đăng ký lưu hành hoặc công bố với Cục Quản lý dược Việt Nam, những sản phẩm đã lưu hành trên thị trường, nhưng có thay đổi về thành phần, công thức) phải tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm tuân thủ theo quy định trong quy chế này tại Cục Quản lý dược Việt Nam.

b. Các sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành:

- Thời hạn số đăng ký lưu hành còn hiệu lực đến trước ngày 31/12/2010, khi hết hạn số đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam phải tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm theo các quy định trong quy chế này.

- Thời hạn số đăng ký lưu hành còn hiệu lực đến sau ngày 31/12/2010, các tổ chức, cá nhân tiếp tục được phép nhập khẩu và phân phối sản phẩm đến hết ngày 31/12/2010.

c. Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước đã công bố tiêu chuẩn chất lượng và được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm tiếp tục được sản xuất và phân phối sản phẩm đến hết ngày 31/12/2010. 

d. Đối với sản phẩm đã công bố hoặc đăng ký và nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày 31/12/2010 vẫn tiếp tục được lưu hành trên thị trường đến hết hạn dùng của sản phẩm nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại quy chế này. Những sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu tại quy chế này các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường phải có trách nhiệm sửa đổi hoặc thu hồi ngay toàn bộ sản phẩm đó trước ngày 01/01/2011.  

2. Các tổ chức, cá nhân muốn nhập khẩu các loại mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm, phải làm đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm (theo Phụ lục số 05-MP). Các mẫu để nghiên cứu, kiểm nghiệm không bát buộc phải công bố theo qui định của Qui chế này. Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bộ. Sau khi được phê duyệt 02 bản được lưu tại Cục Quản lý dược Việt Nam, 01 bản gửi doanh nghiệp. Bản gửi doanh nghiệp có đóng dấu “Bản gửi doanh doanh nghiệp” để trình Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục thông quan.

3. Các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm không phụ thuộc vào ngành nghề đăng kí kinh doanh.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT