1. Yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp phải lập thành hợp đồng dịch vụ giám định?

Theo quy định tại Điều 116 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì để đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình giám định, việc yêu cầu giám định nên được thực hiện thông qua việc ký kết một hợp đồng dịch vụ giám định. Hợp đồng này sẽ được thiết lập giữa người yêu cầu giám định và tổ chức giám định hoặc giám định viên cụ thể. Điều này không chỉ tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho cả hai bên mà còn cung cấp sự đảm bảo về chất lượng và tiêu chuẩn trong quá trình giám định.

Hợp đồng dịch vụ giám định là một tài liệu quan trọng định rõ các điều khoản và điều kiện mà cả hai bên phải tuân theo trong quá trình giám định. Dưới đây là một số nội dung quan trọng có thể xuất hiện trong hợp đồng này:

- Thông tin về bên yêu cầu giám định bao gồm tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân.

- Thông tin về tổ chức giám định hoặc giám định viên, bao gồm tên và địa chỉ, để xác định đối tác thực hiện quá trình giám định.

- Mô tả chi tiết về nội dung cụ thể của yêu cầu giám định, bao gồm mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu cụ thể liên quan đến quá trình đánh giá.

- Danh sách các chứng cứ, tài liệu và hiện vật mà bên yêu cầu cung cấp cho tổ chức giám định hoặc giám định viên để hỗ trợ quá trình giám định.

- Xác định thời hạn hoàn thành và trả kết luận của quá trình giám định, nhấn mạnh mục tiêu về tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả.

- Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên nên được đặc tả một cách rõ ràng và cụ thể, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quá trình giám định.

- Địa điểm và thời gian thực hiện giám định cần được thống nhất trước, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình đánh giá.

- Các chi phí liên quan đến việc thực hiện giám định và phương thức thanh toán cần được xác định một cách chi tiết và công bằng, tránh hiểu lầm và tranh chấp sau này.

- Quy trình nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sau khi hoàn thành giám định cũng là một phần quan trọng của hợp đồng, cần được xác định cụ thể và công bằng.

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phương thức giải quyết tranh chấp nếu có sự không đồng ý cần được xác định trước, giúp giải quyết mọi vấn đề một cách minh bạch và hiệu quả.

Theo quy định hiện hành, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giám định sở hữu công nghiệp, việc yêu cầu này phải được thực hiện thông qua việc ký kết một hợp đồng dịch vụ giám định. Qua hợp đồng này, người yêu cầu giám định sẽ thiết lập một cơ chế ràng buộc với tổ chức giám định hoặc giám định viên, đảm bảo các bước thực hiện giám định được thực hiện một cách công bằng và chuyên nghiệp.

 

2. Tổ chức, cá nhân nào có quyền yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp?

Cũng tại Điều 116 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì yêu cầu giám định về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng đang là một phần không thể thiếu của quy trình kiểm định và bảo vệ quyền lợi của những người lao động và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

- Các tổ chức và cá nhân được quyền theo đúng quy định tại khoản 1 có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho các tổ chức hoặc cá nhân khác yêu cầu thực hiện giám định về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Các giám định viên có chuyên môn về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng cũng có thể được uỷ quyền để thực hiện quá trình giám định.

- Các giám định viên hoạt động độc lập hoặc các tổ chức giám định sẽ nhận hồ sơ yêu cầu giám định và tiến hành dự toán chi phí thực hiện quá trình này. Sau đó, họ sẽ thảo thuận và ký kết hợp đồng giám định với tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu giám định, trừ trường hợp họ từ chối thực hiện giám định theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác trong quá trình giám định và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

- Các tổ chức và cá nhân có quyền yêu cầu giám định về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng bao gồm:

+ Những chủ thể sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và giữ gìn các quyền này trong môi trường cạnh tranh và sáng tạo.

+ Các tổ chức và cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, nhận ra tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp bảo vệ pháp lý để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý tranh chấp.

+ Các tổ chức và cá nhân khác, có quyền và lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại hoặc tố cáo về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, hiểu rõ rằng việc tham gia vào quá trình giám định là một phần quan trọng để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình trong môi trường pháp luật và thị trường.

Chú ý: Các tổ chức và cá nhân được đề cập có thể tự mình quyết định hoặc ủy quyền cho các tổ chức hoặc cá nhân khác để đưa ra yêu cầu về việc thực hiện giám định sở hữu công nghiệp. Điều này nhấn mạnh tính linh hoạt và lựa chọn mở rộng trong quá trình xác định và bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp, giúp tối ưu hóa quá trình và đảm bảo sự công bằng và chuyên nghiệp trong các hoạt động liên quan.

 

3. Ai là người thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp?

Điều 119 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định quá trình giám định về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng là một phần quan trọng của quy trình bảo vệ và kiểm soát quyền lợi trong lĩnh vực này. Trong quá trình này, có thể thực hiện bởi một hoặc nhiều giám định viên chuyên nghiệp, tùy thuộc vào phạm vi và độ phức tạp của công việc cụ thể. Đối với giám định cá nhân, một giám định viên sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình giám định một cách độc lập và chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Điều này đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm trong việc đưa ra nhận định và đánh giá về sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Trong trường hợp của giám định tập thể, hai hoặc nhiều giám định viên sẽ hợp tác để thực hiện quá trình giám định. Việc này mang lại lợi ích của sự đa chiều và chuyên sâu trong quá trình đánh giá, với các ý kiến và quan điểm đa dạng được tích hợp vào kết quả cuối cùng. Trong tình huống này, các giám định viên ký tên vào văn bản kết luận giám định chung và chia sẻ trách nhiệm về kết quả. Nếu có ý kiến khác nhau, mỗi giám định viên sẽ ghi riêng ý kiến của mình vào văn bản kết luận giám định chung và chịu trách nhiệm về ý kiến đó. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quá trình giám định và đảm bảo rằng mọi quan điểm được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Dựa vào quy định hiện hành, quá trình giám định về sở hữu công nghiệp có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều giám định viên sở hữu công nghiệp, tùy thuộc vào tính chất và phạm vi của công việc:

- Giám định cá nhân là khi một giám định viên duy nhất thực hiện toàn bộ quá trình giám định một cách độc lập và chuyên nghiệp.

- Giám định tập thể là khi hai hoặc nhiều giám định viên hợp tác và thực hiện quá trình giám định cùng một lúc, tạo ra sự đa chiều và chuyên sâu trong việc đánh giá. Điều này nhấn mạnh sự đa dạng và sự phối hợp trong quá trình đánh giá, giúp tối ưu hóa chất lượng và độ chính xác của kết quả.

* Trong quá trình giám định, có các quy định cụ thể về trách nhiệm của từng loại giám định:

- Trong trường hợp giám định cá nhân, một giám định viên sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình giám định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết luận giám định của mình.

- Đối với giám định tập thể trong cùng một lĩnh vực chuyên môn, các giám định viên sẽ cùng thực hiện việc giám định, ký tên vào văn bản kết luận giám định chung và chia sẻ trách nhiệm về kết quả. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau, mỗi giám định viên sẽ ghi riêng ý kiến của mình vào văn bản kết luận giám định chung và chịu trách nhiệm về ý kiến đó.

- Nếu giám định tập thể về các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, mỗi giám định viên sẽ thực hiện phần việc của mình và chịu trách nhiệm về kết luận giám định của mình, tạo ra sự đa dạng và chuyên sâu trong quá trình đánh giá. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giám định.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp và hướng giải quyết. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.