MẪU SỐ 26: 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH/THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

THÔNG BÁO

Về việc từ chối (hoặc chậm) chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố
- Ông/bà ………………………………………………………..

 

Theo Quyết định số ……../QĐ-LĐTBXH ngày………tháng……….năm…………..của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc (*)…………………………đối với ông/bà……………….., Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho ông/bà……………theo quy định. Tuy nhiên, do (nêu lý do từ chối chi trả hoặc chậm chi trả) ....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

nên Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………………………. từ chối (hoặc chậm) hiện chi trả theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…………..thông báo để quý Sở và ông/bà ………………………./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông/bà………;
- Lưu VT.

Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh/thànhphố
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(*) hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp một lần, hỗ trợ học nghề.