Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền con người"

quyền con người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền con người.

Các nguyên tắc liên quan đến pháp quyền trong Hiến pháp

Các nguyên tắc liên quan đến pháp quyền trong Hiến pháp
Một nguyên tắc nữa mà hầu hết các nền dân chủ hiện đại đều đề cập đến trong hiến pháp là pháp quyền. Pháp quyền đòi hỏi rằng các luật thành văn đầy đủ và dễ tiếp cận, dù là hiến pháp hay là luật, phải định hướng các quyết định và hành động của chính quyền.

Vai trò của quyền con người trong xây dựng Hiến pháp

 Vai trò của quyền con người trong xây dựng Hiến pháp
Dân chủ với tư cách là một khuôn khổ có tính quy phạm đòi hỏi nhà lập hiến phải ủng hộ và đảm bảo các quyền dân sự và chính trị. Vì các quyền này không thể tách rời, việc thừa nhận các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc quyền tập thể sẽ bổ trợ cho các quyền chính trị và làm

Những thách thức chung của nhà lập hiến khi xây hựng Hiến pháp

Những thách thức chung của nhà lập hiến khi xây hựng Hiến pháp
Tài liệu này coi mâu thuẫn như là yếu tố đặc biệt quan trọng trong mỗi xã hội và giả định rằng hiến pháp nhằm đạt mục tiêu giải quyết xung đột lợi ích giữa các nhóm xã hội và các cá nhân bằng những quy định công bằng và thiết chế trung lập.

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người
Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cả nhân và các nhóm chổng lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.

Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC): ECOSOC bao gồm 54 nước thành viên, do ĐHĐ bầu ra (Điều 61 Hiến chương). Các chức năng cơ bản của ECOSOC (Điều 62 Hiến chương) bao gồm: (a)…tiến hành những nghiên cứu và báo cáo về những vấn đề quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá và kiến nghị

Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc

Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc
Mặc dù có mục tiêu chung là để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, song dựa trên vị thế pháp lý và chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan quyền con người Liên hợp quốc được chia thành hai dạng: các cơ quan được thành lập theo Hiến chương, và các cơ quan được thành lập theo một số điều ước quan trọng

Các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc

Các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc
Xét chức năng nhiệm vụ, về cơ bản có thể phân chia (một cách tương đối) hệ thống này thành hai loại chính: các cơ quan hỗ trợ về dịch vụ hành chính và các cơ quan hỗ trợ về chuyên môn: Các cơ quan hỗ trợ về hành chính do Ban Thư ký lập ra nhằm cung cấp dịch vụ hành chính cho bộ máy các cơ quan.

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể của Liên hợp quốc

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể của Liên hợp quốc
Thay thế cho phương thức hoạt động của UNCHR trước đây là hàng năm chọn ra các vụ việc nghiêm trọng nhất về quyền con người xảy ra ở các quốc gia trên thế giới để đưa ra xem xét, đánh giá, UNHRC tiến hành một thủ tục mới là UPR.

Quyền của người thiểu số theo luật quốc tế

Quyền của người thiểu số theo luật quốc tế
Khái niệm “người thiểu số” (minorities) từ lâu đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong giới luật gia quốc tế. Từ trước đến nay, nhiều định nghĩa về người thiểu số đã được nêu ra, tuy nhiên, ba định nghĩa dưới đây có thể cho là tiêu biểu

Quyền của người lao động di trú theo luật quốc tế

Quyền của người lao động di trú theo luật quốc tế
Từ giữa thế kỷ XX vấn đề người lao động di trú đã được đề cập trên các diễn đàn quốc tế, trong đó Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là chủ thể đi tiên phong. Điều ước đầu tiên mà ILO thông qua về người lao động di trú là Công ước số 97 năm 1949 về lao động di trú.

Nghĩa vụ quốc gia đối với người khuyết tật

Nghĩa vụ quốc gia đối với người khuyết tật
Điều 4 đề cập nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc hiện thực hóa các quyền của người khuyết tật. Nhìn chung, nghĩa vụ quốc gia theo công ước này cũng bao gồm cả ba loại: nghĩa vụ tôn trọng, nghĩa vụ bảo vệ và nghĩa vụ hỗ trợ.

Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa là gì?

Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa là gì?
Bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa có thể hiểu là việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước, xã hội nhằm tạo ra các tiền đề, điều kiện cần thiết để mọi người thực hiện được các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của mình đã được pháp luật ghi nhận trên thực tế.