Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền con người"

quyền con người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền con người.

Nghĩa vụ thực thi của thành viên điều ước quốc tế về quyền con người ?

Nghĩa vụ thực thi của thành viên điều ước quốc tế về quyền con người ?
Việc tiếp cận vái vấn đề nghĩa vụ quốc gia từ các điều ước quốc tế về quyền con người có thể xuất phát từ các căn cứ khác nhau như căn cứ vào tính chất của nghĩa vụ, căn cứ vào đôi tượng chịu sự điều chỉnh của công ước, căn cứ vào phạm vi và các lĩnh vực chịu sự tác động cùa công ước.

Cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người theo luật quốc tế ?

Cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người theo luật quốc tế ?
Là một bộ phận hợp thành của luật quốc tế về quyền con người, cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người bao gồm các thiết chế quốc tế và quốc gia cùng với hệ thống luật quốc tế (như các điều ước quốc tế về quyền con người) và luật quốc gia tương ứng.

Các nguyên tắc của luật quốc tế về quyền con người ?

Các nguyên tắc của luật quốc tế về quyền con người ?
Trong luật quốc tế, quan hệ giữa các quốc gia và trong chừng mực nhất định, bao gồm cả các tổ chức quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển quyền con người thuộc sự điều chỉnh của luật quốc tế về quyền con người.

Quy định luật quốc tế về quyền cơ bản của con người ?

Quy định luật quốc tế về quyền cơ bản của con người ?
Về pháp lý, quyền con người là phẩm giá, năng lực, nhu cầu và lợi ích hợp pháp của con người được thể chế, bảo vệ bởi luật quốc gia và luật quốc tế. Bài viết phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề về quyền cơ bản của con người trong luật quốc tế, cụ thể:

Quy định về quyền con người theo Luật Hiến Pháp năm 2013

Quy định về quyền con người theo Luật Hiến Pháp năm 2013
Việt Nam Là quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có quan niệm sảng suốt từ thời xa xưa là “nước lấy dân làm gốc”, có nhiều vị vua trọng dân, thương dân, tìm nhiều cách giảm sưu thuế cho dân, Việt Nam là đất nước có truyền thống bảo tồn các giá trị nhân văn trong đó có quyền con người.

So sánh sự phát triển chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các bản hiến pháp của Việt Nam

So sánh sự phát triển chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các bản hiến pháp của Việt Nam
Cho đến nay, lịch sử lập hiến Việt Nam mới hơn 70 năm, đó là khoảng thời gian không dài so với lịch sử lập hiến gần 230 năm của nước Mỹ nhưng lịch sử lập hiến nước ta đã có 5 bản hiến pháp, đánh dấu năm giai đoạn phát triển quan trọng của Nhà nước Việt Nam.