1. Bên nào phải chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định?

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu là một phần quan trọng trong quy trình đấu thầu và đã được quy định cụ thể tại Điều 15 của Luật Đấu thầu năm 2023. Để hiểu rõ hơn về chi phí này, chúng ta sẽ đi vào từng mục quy định.

- Chi phí trong lựa chọn nhà thầu:

+ Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu đối với các đấu thầu trong nước, cũng như hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời sơ tuyển, sẽ được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này có nghĩa là các nhà thầu không phải trả phí để có được các bản hồ sơ này.

+ Tuy nhiên, đối với đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và các nhà thầu sẽ phải trả một khoản phí để mua bản điện tử của hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu.

+ Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu sẽ do chủ đầu tư hoặc bên mời thầu chịu trách nhiệm.

+ Các nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tham dự thầu, cũng như chi phí giải quyết kiến nghị (nếu có).

- Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư:

+ Hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời thầu đối với các đấu thầu trong nước sẽ được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Đối với đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và các nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản phí để mua bản điện tử của hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu.

+ Chi phí đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư và các chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sẽ do bên mời thầu chịu trách nhiệm.

+ Nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, tham dự thầu, cũng như chi phí giải quyết kiến nghị (nếu có).

- Chi tiết về việc quy định này sẽ được chính phủ ban hành và hướng dẫn cụ thể.

Như vậy, trong quy trình đấu thầu, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được phân chia cho các đối tượng sau:

- Chủ đầu tư: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí liên quan đến tổ chức chọn nhà thầu. Điều này áp dụng cho cả các đấu thầu trong nước và đấu thầu quốc tế. Chủ đầu tư phải đảm bảo rằng thông tin về đấu thầu được công bố rộng rãi và đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức quy trình lựa chọn nhà thầu.

- Bên mời thầu: Bên mời thầu cũng phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí đăng tải thông tin về chọn nhà đầu tư và các chi phí liên quan đến tổ chức chọn nhà đầu tư. Điều này áp dụng đặc biệt cho các đấu thầu trong nước. Bên mời thầu có nhiệm vụ công bố thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức quá trình lựa chọn nhà đầu tư một cách công bằng, minh bạch và đúng quy định.

Điều quan trọng là Chủ đầu tư và bên mời thầu phải đảm bảo rằng các thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Điều này giúp tạo điều kiện công bằng cho tất cả các nhà thầu và nhà đầu tư tham gia quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư.

 

2. Trách nhiệm cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Trách nhiệm cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng được quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023.

2.1. Trách nhiệm đăng tải thông tin về việc chọn nhà thầu

Theo quy định, Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải các thông tin sau:

- Thông tin về dự án và kế hoạch chọn nhà thầu;

- Kết quả của quá trình chọn nhà thầu;

- Thông tin chính về hợp đồng;

- Thông tin về xử lý vi phạm;

- Kết quả thực hiện hợp đồng.

Bên mời thầu cũng có trách nhiệm đăng tải các thông tin sau:

- Thông báo mời sơ tuyển và mời quan tâm;

- Thông báo mời thầu;

- Danh sách ngắn gọn;

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ;

- Nếu quá trình đấu thầu là quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin trên bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh:

+ Thông báo mời sơ tuyển và mời quan tâm;

+ Thông báo mời thầu;

+ Danh sách ngắn gọn.

Đối với thông tin liên quan đến hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời sơ tuyển, bên mời thầu phải đăng tải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh hoặc chỉ đăng tải bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, nhà thầu cũng có trách nhiệm cập nhật và đăng tải thông tin về năng lực và kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu, bao gồm cả kết quả thực hiện hợp đồng của mình.

2.2. Trách nhiệm đăng tải thông tin chọn nhà đầu tư 

Trách nhiệm đăng tải thông tin trong quá trình đấu thầu được phân chia cho các cơ quan và bên liên quan như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền đăng tải các thông tin sau:

+ Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh: Các thông tin liên quan đến dự án, bao gồm mục tiêu, quy mô, phạm vi và các yếu tố quan trọng khác của dự án đầu tư kinh doanh.

+ Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm và kết quả: Các thông báo mời các bên quan tâm tham gia, cung cấp hồ sơ, và công bố kết quả sau khi quá trình đấu thầu hoàn thành.

+ Thông tin xử lý hành vi vi phạm: Các biện pháp xử lý, kỷ luật, hoặc hình phạt đối với các hành vi vi phạm trong quá trình đấu thầu.

- Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải các thông tin sau:

+ Thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ: Các thông báo mời các nhà thầu tham gia, cung cấp hồ sơ đấu thầu và bất kỳ sửa đổi hoặc làm rõ nào liên quan đến hồ sơ.

+ Kết quả chọn nhà đầu tư: Công bố kết quả của quá trình chọn nhà đầu tư, bao gồm tên nhà đầu tư được chọn và các thông tin liên quan.

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng: Các thông tin quan trọng trong hợp đồng, bao gồm nội dung, điều kiện và các điều khoản chính.

Nếu dự án đầu tư kinh doanh được tổ chức đấu thầu quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin trên bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tiếng Anh đối với các bên tham gia quốc tế trong quá trình đấu thầu.

 

3. Thời hạn nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu tối đa là bao lâu?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT về việc nộp chi phí sử dụng dịch vụ, các điều kiện và thời hạn nộp chi phí được quy định như sau:

Tổ chức nộp Chi phí sử dụng dịch vụ: Bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này. Thời hạn nộp chi phí không vượt quá 14 ngày, tính từ ngày thông tin được bên mời thầu tự đăng tải đúng quy định trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT về việc nộp chi phí sử dụng dịch vụ, bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trong thời hạn tối đa là 14 ngày, tính từ ngày thông tin được bên mời thầu tự đăng tải hợp lệ.

Việc nộp chi phí sử dụng dịch vụ là một yêu cầu quan trọng để bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu. Chi phí này bao gồm các khoản phí liên quan đến việc đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí trước khi thông tin đấu thầu được đăng tải. Chi phí sử dụng dịch vụ sẽ được tính theo mức phí quy định tại Thông tư và phải được thanh toán đúng phương thức và thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu bên mời thầu không nộp đúng hoặc không đủ chi phí sử dụng dịch vụ, họ sẽ không được phép đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc thông tin đã đăng tải có thể bị loại bỏ.

Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin được đăng tải trên Hệ thống, tạo điều kiện công bằng cho tất cả các nhà thầu tham gia quá trình đấu thầu.

Ngoài việc nộp chi phí đăng tải thông tin, bên mời thầu cũng có thể phải chịu các chi phí khác phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ như chi phí sửa đổi, cập nhật thông tin, sửa lỗi, tái phát hành thông tin. Các chi phí này sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà cung cấp dịch vụ.

Bài viết liên quan: Vai trò của hoạt động đấu thầu trong giai đoạn hiện nay

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Bên nào phải chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn về pháp luật qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!