1. Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC và khoản 2 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, việc chỉ định thầu rút gọn dưới mức 100 triệu đồng là áp dụng đối với các gói thầu liên quan đến mua sắm tài sản, hàng hóa, và dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên. Điều này đặt ra với điều kiện là giá trị của gói thầu không vượt quá 100.000.000 đồng. Quy định này nhấn mạnh sự linh hoạt và đơn giản trong quá trình thực hiện các gói thầu có giá trị nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và đơn vị tham gia thị trường mua sắm công.

Với việc áp dụng ngưỡng giới hạn này, cơ quan chủ quản hy vọng sẽ thúc đẩy tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, đồng thời giảm bớt thủ tục phức tạp đối với các dự án nhỏ, giúp doanh nghiệp và các đơn vị tham gia thị trường có cơ hội để tham gia và góp phần phát triển kinh tế xã hội

 

2. Chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu đầu được thực hiện theo quy trình nào?

Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu đồng là một quy trình có tổ chức và bước thực hiện rõ ràng, giúp tối ưu hóa quá trình lựa chọn nhà thầu trong các gói thầu có giá trị nhỏ. Quy trình này bao gồm năm bước cụ thể, mỗi bước đều đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu.

Bước 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sau khi đề cương và dự toán được phê duyệt, đơn vị dự thảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định phê duyệt từ lãnh đạo đơn vị. Quyết định này chính là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục quá trình lựa chọn.

Bước 2: Đăng thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống e-GP mới Bên mời thầu cần thực hiện việc đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc. Điều này giúp tạo điều kiện công bằng và minh bạch cho các đơn vị tham gia thị trường.

Bước 3: Thực hiện thương thảo và hoàn thiện hợp đồng Sau khi thông tin được đăng tải, bên mời thầu và nhà thầu thực hiện thương thảo và hoàn thiện nội dung hợp đồng. Quy trình này đảm bảo rằng hợp đồng sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tiêu chí đã được đề ra trong đề cương và dự toán.

Bước 4: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đăng tải quyết định Sau khi thương thảo, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Bước này đòi hỏi bên mời thầu phải đăng tải thông tin kết quả lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc.

Bước 5: Ký kết hợp đồng Cuối cùng, sau khi kết quả lựa chọn được phê duyệt và đăng tải, bên mời thầu và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng. Hợp đồng này phải tuân theo các quy định và nội dung đã được thương thảo trước đó.

Quy trình này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu mà còn giúp tối ưu hóa thủ tục cho các gói thầu nhỏ, thúc đẩy sự linh hoạt và hiệu suất trong quản lý dự án.

 

3. Đánh giá hồ sơ nhà thầu đối với hình thức chỉ định thầu 

Quá trình đánh giá hồ sơ nhà thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đều được thực hiện theo các quy định chi tiết, nhất quán và công bằng theo khoản 3 Điều 55 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Quy định này đặt ra một quy trình cụ thể và minh bạch để đảm bảo rằng việc đánh giá hồ sơ nhà thầu diễn ra đúng quy trình và có tính minh bạch nhất.

Trong quy trình chỉ định thầu thông thường, quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu được thực hiện theo các bước chính:

Đánh giá Hồ sơ Đề xuất:

- Đánh giá hồ sơ đề xuất phải tuân thủ theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng nhà thầu được đánh giá dựa trên các tiêu chí cụ thể đã được công bố từ trước.

- Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu cần mời nhà thầu đến thương thảo để làm rõ, điều chỉnh, hoặc bổ sung các thông tin cần thiết trong hồ sơ đề xuất. Quy trình này nhằm mục đích chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

Đề xuất chỉ định thầu:

- Nhà thầu được đề xuất chỉ định thầu khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định. Điều này bao gồm việc có một hồ sơ đề xuất hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp, và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

- Điều kiện quan trọng là giá đề xuất chỉ định thầu không vượt quá dự toán gói thầu được duyệt. Điều này đảm bảo tính cân nhắc về mặt tài chính và giữ cho quá trình chỉ định thầu đảm bảo rằng giá trị đề xuất là hợp lý và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quy trình lựa chọn thầu.

Quy trình này không chỉ giúp bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong việc đánh giá hồ sơ nhà thầu mà còn thúc đẩy tính chất chuyên nghiệp và hiệu suất trong quá trình chỉ định thầu

 

4. Gói thầu mua sắm tài sản công không quá 100 triệu có thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn

Theo quy định chi tiết tại Điều 56 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu rút gọn đặt ra một hệ thống chặt chẽ và linh hoạt trong việc quản lý và thực hiện các gói thầu, đặc biệt là những trường hợp cụ thể được áp dụng theo Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Trước hết, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm chọn lựa và giao nhiệm vụ thực hiện gói thầu cho nhà thầu được xác định. Điều này đòi hỏi họ phải đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu để đảm bảo rằng họ có khả năng hoàn thành gói thầu một cách hiệu quả nhất.

Sau khi nhận nhiệm vụ, các bên liên quan phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu trong khoảng thời gian 15 ngày. Trong thời kỳ này, cần chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chỉ định. Hợp đồng này nên chi tiết mọi khía cạnh quan trọng của gói thầu, bao gồm phạm vi công việc, nội dung chi tiết, thời hạn thực hiện, tiêu chí chất lượng, và giá trị tương ứng. Điều này sẽ tạo cơ sở cho quá trình thương thảo sau này.

Sau khi thương thảo, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu sẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định. Quan trọng là kết quả chỉ định thầu phải được công khai theo quy định, nhằm đảm bảo minh bạch và sự công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Điều này góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực đấu thầu và quản lý dự án xây dựng

Gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu là một quy trình linh hoạt và hiệu quả, mà bên mời thầu thực hiện dựa trên mục tiêu cụ thể, phạm vi công việc và dự toán đã được chủ đầu tư duyệt. Trong giai đoạn chuẩn bị, bên mời thầu cần căn cứ vào những thông tin này để soạn thảo dự thảo hợp đồng và gửi cho nhà thầu được xác định.

Dự thảo hợp đồng được xây dựng chặt chẽ, bao gồm đầy đủ yêu cầu về phạm vi công việc, nội dung chi tiết, thời gian thực hiện, chất lượng công việc, giá trị tương ứng, và những thông tin quan trọng khác. Việc này giúp định rõ các điều kiện cần thiết để thương thảo và hoàn thiện hợp đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dựa trên nền tảng của dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được xác định tiến hành quá trình thương thảo. Các bước này không chỉ giúp hai bên hiểu rõ hơn về các cam kết và trách nhiệm mà còn tạo cơ hội để điều chỉnh những điểm chưa rõ ràng. Quá trình này là bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Hợp đồng chính thức được ký kết giữa bên mời thầu và nhà thầu cần phản ánh đúng quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, và mọi tài liệu liên quan khác. Điều này đảm bảo rằng mọi cam kết đều được thực hiện đúng đắn và đồng thuận giữa các bên liên quan.

Quy trình này, với sự linh hoạt và chặt chẽ, không chỉ giúp giảm bớt thủ tục và thời gian mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Những bước được thực hiện theo quy định chặt chẽ để đảm bảo rằng quá trình này diễn ra theo quy trình và nguyên tắc đúng đắn, tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả

Bài viết liên quan: Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu như thế nào?

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo nội dung bài viết: Chỉ định thầu rút gọn có cần đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu còn vướng mắc nào, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.