1. Các bước mở hồ sơ đề xuất về tài chính

Các bước mở hồ sơ đề xuất về tài chính có thể được thực hiện như sau để đảm bảo quy trình được tiến hành một cách chính xác và minh bạch.

Bước 1: Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất về tài chính

Đầu tiên, trước khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính, việc kiểm tra niêm phong là bước không thể thiếu. Hồ sơ đề xuất về tài chính phải được giữ nguyên niêm phong cho đến khi quy trình mở hồ sơ bắt đầu.

Bước 2: Mở hồ sơ đề xuất về tài chính

Việc mở hồ sơ đề xuất về tài chính chỉ được thực hiện khi nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Quá trình mở hồ sơ đề xuất về tài chính phải diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở hồ sơ. Quan trọng là việc mở hồ sơ không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Khi mở hồ sơ đề xuất về tài chính, đại diện từng nhà thầu phải xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ đề xuất về tài chính của mình. Quá trình mở hồ sơ đề xuất về tài chính được thực hiện theo trình tự chữ cái tên của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Các bước chi tiết trong quá trình này bao gồm:

- Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất về tài chính.

- Mở hồ sơ đề xuất về tài chính và đọc kỹ thông tin liên quan, bao gồm:

Tên nhà đầu tư.

Số lượng bản gốc và bản sao hồ sơ đề xuất về tài chính.

Đơn dự thầu thuộc đề xuất về tài chính.

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính.

Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án, giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước (nếu có), phần đề xuất nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ghi trong đơn dự thầu (nếu có).

Giá trị giảm giá dịch vụ hoặc giảm phần vốn góp của Nhà nước, hoặc tăng phần nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

Điểm kỹ thuật của các hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Các thông tin khác liên quan.

Bước 3: Lập biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính

Tất cả các thông tin liên quan đến quá trình mở niêm phong hồ sơ đề xuất về tài chính cùng quá trình mở hồ sơ đề xuất về tài chính phải được ghi lại trong biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính như một bước quan trọng để lưu trữ thông tin và bảo đảm tính minh bạch của quá trình. Biên bản này phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Sau đó, biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính này phải được gửi cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật có trong danh sách. Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận trên tất cả các trang bản gốc của hồ sơ đề xuất về tài chính, để xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ.

Tổng cộng, quá trình mở hồ sơ đề xuất về tài chính gồm ba bước chính: kiểm tra niêm phong, mở hồ sơ và lập biên bản. Qua các bước này, đảm bảo rằng hồ sơ được mở ra một cách chính xác, tuân thủ các quy định và đảm bảo tính minh bạch của quá trình đề xuất tài chính.

 

2. Thành phần hồ sơ đề xuất tài chính ?

Theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP, để đảm bảo tính đầy đủ và minh bạch trong quá trình đề xuất tài chính, hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà đầu tư bao gồm một số thành phần quan trọng như sau.

- Thứ nhất, hồ sơ đề xuất về tài chính phải bao gồm bản gốc, đây là bản chính của hồ sơ và chứa toàn bộ thông tin, số liệu, và các tài liệu liên quan liên quan đến đề xuất tài chính. Bản gốc này cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tính chính xác, phù hợp với các yêu cầu và quy định của cơ quan quản lý tài chính.

- Thứ hai, trong hồ sơ đề xuất về tài chính cần có đơn dự thầu. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đơn dự thầu không chỉ xác nhận sự quan tâm và cam kết của nhà thầu đối với đề xuất tài chính, mà còn đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện đề xuất.

- Thứ ba, hồ sơ đề xuất về tài chính cần có hiệu lực. Điều này có nghĩa là hồ sơ phải đáp ứng đầy đủ và đúng các yêu cầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính khả thi và tương lai của dự án, cũng như đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong hồ sơ là chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ba thành phần chính nêu trên, hồ sơ đề xuất về tài chính cũng có thể bao gồm các tài liệu bổ sung khác như báo cáo tài chính, bản vẽ kỹ thuật, bảng tính chi phí, và các tài liệu liên quan khác để hỗ trợ và làm rõ các thông tin trong hồ sơ.

Tổng cộng, hồ sơ đề xuất về tài chính là một tài liệu quan trọng và phức tạp, yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu. Việc đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của các thành phần trong hồ sơ là điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đề xuất và xem xét tài chính.

 

3. Quy định của pháp luật về đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính

Quy định về hồ sơ đề xuất tài chính là một phần quan trọng trong lĩnh vực đấu thầu. Hồ sơ đề xuất tài chính là báo cáo bằng văn bản do nhà thầu tạo ra, trong đó được mô tả chi tiết danh sách các chi phí trực tiếp và gián tiếp để thực hiện gói thầu. Quá trình đề xuất này bao gồm đàm phán giữa bên mời thầu và nhà thầu để đạt được thỏa thuận cuối cùng về tổng chi phí thực hiện gói thầu. Theo quy định tại Điều 41 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, quy trình đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính được thực hiện như sau:

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại, bao gồm các bước sau:

- Kiểm tra số lượng bản gốc và bản sao của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại, trong đó bao gồm đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại và các thành phần khác.

- Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản sao để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại:
Hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại của nhà đầu tư được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Có bản gốc của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại, được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên và đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đơn dự thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về tổng mức đầu tư và tổng vốn đầu tư của dự án, giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước và phần nộp ngân sách nhà nước. Các thông tin này phải được ghi rõ, cụ thể, và phải phù hợp và logic với phương án tài chính của nhà đầu tư. Đồng thời, đơn dự thầu không được đề xuất các giá trị khác nhau đối với cùng một nội dung hoặc kèm theo điều kiện gây bất lợi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên mời thầu. Đối với nhà đầu tư liên danh, đơn dự thầu phải được ký tên và đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc thành viên đứng đầu liên danh, theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

- Hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại phải đáp ứng yêu cầu được quy định tại quy định pháp luật và không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, mâu thuẫn hoặc gây hiểu lầm về chi phí thực hiện gói thầu.

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại:
Sau khi xác định tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại, cơ quan chủ trì đánh giá chi tiết hồ sơ để xác định tính hợp lệ và hợp lý của các yếu tố chi phí trong đề xuất. Quy trình đánh giá chi tiết bao gồm các bước sau:

- Xác định tính hợp lệ và hợp lý của các yếu tố chi phí được đề xuất trong hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp lý của các giá trị chi phí được đề xuất trong hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Đánh giá tính hợp lệ và hợp lý của các phương pháp tính toán, tiêu chuẩn và giả định được áp dụng trong hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Đánh giá tính hợp lệ và hợp lý của các thông tin bổ sung và giải trình liên quan đến hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

Lập biên bản đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại:
Cơ quan chủ trì phải lập biên bản đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại sau khi hoàn thành quá trình đánh giá chi tiết. Biên bản này gồm các thông tin sau:

- Tên và địa chỉ của cơ quan chủ trì đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Tên và địa chỉ của nhà thầu.

- Tên và địa chỉ của công ty tư vấn (nếu có).

- Tên và số hiệu hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Thời gian tiến hành đánh giá.

- Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

- Ghi chú, nhận xét và kiến nghị (nếu có).

Xác nhận và thông báo kết quả đánh giá:
Cơ quan chủ trì phải xác nhận và thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại cho nhà thầu. Kết quả đánh giá có thể là "hợp lệ" hoặc "không hợp lệ" dựa trên tính hợp lệ và hợp lý của hồ sơ đề xuất tài chính - thương mại.

Tuy nhiên, quy định về hồ sơ đề xuất tài chính có thể thay đổi theo quy định của từng quốc gia hoặc tổ chức. Vì vậy, quý vị nên tham khảo các quy định cụ thể và hướng dẫn của quốc gia hoặc tổ chức mà quý vị đang quan tâm để có thông tin chính xác nhất về quy trình đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính.

Xem thêm >>> Đấu thầu là gì? Đặc điểm, hình thức đấu thầu mới nhất

Nếu quý khách đang đọc bài viết này và gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung hoặc pháp lý, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề của quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để đảm bảo rằng mọi vấn đề của quý khách được giải quyết đúng cách, chúng tôi xin mời quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.