NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Cơ sở

Chính sách mua sắm của Mỹ được soạn thảo ra trong thời kỳ đại suy thoái nhằm bảo đảm việc làm cho người Mỹ, bằng cách các cơ quan của Chính phủ liên bang tạo điều kiện ưu tiên cho nguyên vật liệu và sản phẩm sản xuất trong nước, khi mua sắm hàng hóa, thuê dịch vụ cũng như trong các hợp đồng xây dựng các công trình công cộng. Chính sách này do luật mua sắm của Mỹ quy định, có hiệu lực từ ngày 3-3-1933. Luật này đã được sửa đổi, lần mới nhất là vào tháng 8 năm 1988. Các quy định khác trong pháp luật của Mỹ có ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của Mỹ từ các nguồn nước ngoài cũng được thảo luận trong nội dung này.

2. Yêu cầu của Luật mua sắm của Hoa Kỳ:

2.1 Các yếu tố cơ bản của Luật mua sắm Mỹ:

Luật mua sắm cúa Mỹ có hai yếu tố cơ bản:

Thứ nhất, chỉ các nguyên liệu và hàng cung cấp hàng loạt hay không hàng loạt được sản suất tại Mỹ mới được đưa ra sử dụng rộng rãi. Hàng hóa sản xuất hàng loạt là hàng hóa được sản xuất trực tiếp từ các nguyên vật liệu và nguồn cung cấp hàng loạt trong nước Mỹ. Yêu cầu này có thể được Tổng thống bãi miễn, căn cứ vào Điều 3 Hiệp định thương mại năm 1979 cho một số sản phẩm nhất định từ các nước là thành viên của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại về mua sắm của Chính phủ (CGP cũng được hiểu là mã khóa mua sắm của Chính phủ ; xem phụ bản 10, danh sách những nước đã ký AGP). Hiệp định này cũng đem lại những cơ hội để mua sắm của nhau giữa Chính phủ các nước đã ký hiệp định.

Yêu cầu thứ hai của luật mua sắm của Mỹ nằm trong các hợp đồng xây dựng. Các hợp đồng về xây dựng, thay thế hoặc sửa chữa các tòa nhà công cộng hay công trình công cộng có thể chỉ dùng các mặt hàng, nguyên vật liệu và nguồn cung cấp sản xuất trong nước Mỹ. Người đứng đầu một Bộ hoặc một cơ quan phải làm cho công chúng biết đến tên của bất kỳ bên ký hợp đồng nào, theo như đánh giá của Bộ hoặc cơ quan đó, không đảm bảo được những yêu cầu của luật này, làm cho người đó không đủ tiêu chuẩn tham gia bất cứ hợp đồng về xây dựng, sửa chữa hay thay thế bất cứ công trình công cộng nào của nước Mỹ hay ở đâu đó trong thời gian 3 năm.

Luật mua sắm của Mỹ năm 1988, một phần của Luật thương mại 1988 đã có hiệu lực để Phần ứng lại sự phân biệt của nước ngoài chống hàng hóa yà dịch vụ Mỹ trong việc trao các hợp đồng của chính phủ. Luật sửa đổi đã cấm hoạt động mua sắm những mặt hàng, nguyên vật liệu và nguồn cung cấp từ các nước đã ký AGP nhưng không tôn trọng AGP (chẳng hạn những nước không đáp ứng đủ yêu cầu của AGP) hoặc từ một nước được coi là duy trì một mô hình xác định và bảo thủ chống các sản phẩm và dịch vụ Mỹ, gây tác hại rõ ràng cho các doanh nghiệp Mỹ đến ngày 30-3-1961.

2.2 Đạo luật cấm rượu mạnh:

Đạo luật cấm rượu mạnh năm 1988 không áp dụng đối với:

1. Các dịch vụ, các nguyên vật liệu hàng hóa được mua sắm và sử dụng ngoài lãnh thổ Liên bang Hoa Kỳ.

2. Các sản phẩm hàng hóa thích hợp của các nước tham gia ký kết AGP mà luôn có "địa vị cao"

3. Một số ít các nước đang phát triển được quy định trong mục 3 của Đạo luật về hiệp định thương mại 1979 (Trade Agrement Act). Những điêu khoản cấm này có thể bãi bỏ bối ông chủ tịch, hoặc lãnh đạo cua ban hoặc cơ quan Bộ nếu họ quý định rằng việc mua sắm đó là phù hợp nhu cầu xã hội và cần thiết để tránh độc quỳền, hoặc là cần thiết để có đủ số lượng chủ thầu để đảm bảo việc mựa sắm hàng hóa có chất lượng tốt và giá cạnh tranh. Sự khước từ luật cấm 1988 yêu cầu hội nghị ghi nhận cụ thể, những quy định đặc biệt áp dụng chq. những điều khoản khước từ đạo luật cấm các đối tượng, hợp đồng được ghi trong thư ghi nhớ (MOUS) giữa Bộ quốc phòng (Dep of defenee DOD) và các bên nước ngoài.

3. Những ngoại lệ và hạn chế trong luật mua sắm của Mỹ (BAA)

Những ngoại lệ trong luật mua sắm của Mỹ không áp dụng cho :

(1) Các vật phẩm, vật liệu, hàng hóa sử dụng ngoài lãnh thổ Liên bang Hoa Kỳ.

(2) Các vật phẩm có thể được sử dụng mà không phải do khai thác, chế biến, sản xuất ở Liên bang Hoa Kỳ "với Số lượng hiện có đủ, hợp lý và chất lượng đáp ứng yêu cầu"; và

(3) Các vật phẩm, vật liệu hàng hóa (bao gồm vật liệu xây dựng được khai thác, chế biến và sản xuất Panama, sau đó được mua và sử dụng ở khu vực kênh đào.

Có thể khai thác và sử dụng hàng hóa mà không cần phải tuần theo các luật BAA, nếu người lãnh đạo của Bộ hoặc đại lý xác định rằng :

(1) Việc khai thác và sử dụng vật liệu đặc thù trong nước mâu thuẫn với quyền lợi xã hội ; hoặc

(2) Giá thành của vật liệu trong nước trong một số trường hợp đặc biệt là không hợp lý ; hoặc

(3) Trong trường hợp hợp đồng xây dựng, hạn chế này theo cách hiểu thông thường là "không khả thi", việc xác định như trên thường được làm sau khi ký hợp đồng.

4. Các quy tắc của BAA:

Luật về mua sắm Mỹ được quản lý bởi một hệ thống quy định mua sắm liên bang (Federal Acquisition Regulation -FAR). Quy tắc FAR có hiệu lực từ ngày 1-4-1984, thay thế cho các quy tắc trước đó. FAR được ban hành đồng thời bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban hành chính dịch vụ tổng hợp (GSA) và lãnh đạo quan hàng không và vũ trụ quốc gia (NASA). Các quy tắc cấp Nhà nước được bổ sung bằng những quy tắc riêng của đại lý cùng với hệ thống quy tắc mua sắm liên bang (FARS). Quy tắc FARS được ghi trong Điều 48 của Bộ luật về quy tắc Liên bang (CFR).

Toàn bộ giấy mời đấu thầu và đơn hàng đề nghị cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ sử dụng tại Liên bang Hoa Kỳ đều phải được kèm giấy chứng chỉ mua sắm ở Mỹ. Giấy chứng chỉ này yêu cầu người dự thầu phải chứng nhận rằng mỗi sản phẩm cuối cùng, trừ một số sản phẩm hoàn chỉnh nhất định đã được kể đến, là sản phẩm hoàn chỉnh nội địa và các sản phẩm không rõ xuất xứ được khai thác, chế biến, sản xuất tại bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc một Số nước có trình độ công nghê tiền tiến. Không bắt buộc phải có chứng chỉ trong trường hợp khai thác hàng hổa theo luật về Hiệp định thương mại năm 1979.

Tất cả các cuộc đấu thầu hàng hóa đều được đánh giá theo một cách riêng biệt, có ưu tiền cho "đấu thầu nội địa". Đấu thầu từ phía các công ty Hoa Kỳ và các đấu thầu đối với các sản phẩm hàng hóa thích hợp từ các nước được thừa nhận là không tham gia hiệp định thương mại năm 1979. Toàn bộ các đấu thầu khác được xem là "đấu thầu nước ngoài", và yếu tố khác biệt sẽ được áp dụng. Trong việc mua sắm dân sự, tổng đại lý mua sắm áp dụng 6% yếu tố cho trị giá đấụ thầu nước ngoài (bao gồm cả thuế), hoặc 12% yếu tố cho trị gỉầ (bao gồm cả thuế) nếu hãng nội địa này là một doanh nghiệp nhỏ hoặc là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn dư thừa lao động. Đối với trường hợp Bộ Quốc phòng, sự khác biệt giữa các chào hàng nội địa và nước ngoài cố 1 thể xuất phát từ chỗ ưu tiên cho các sản phẩm nội địa là 50% trị giá, lô hàng (gồm cả thuế) hoặc do yếu tố có thể áp dụng được với mua sắm của dân thường, mà tỉ lệ luôn cao hơn các giao dịch của công ty nưđc ngoài, sau khi đã chỉnh lý được so sánh với các giao dịch nội địa. Nếu có một sản phẩm dịch vụ được chào hàng đáp ứng được yêu cầu của đơn hàng, yếu tố thích hợp đó được áp dụng trên cơ sở mục - đối - mục, trừ phi giấy mời dự thầu nêu một cách đặc biệt rằng quyết định sẽ được ban hành đối với một nhóm sản phẩm nào đó, người lãnh đạo của tổng đại lý mua sắm có quyền không áp dụng các yếu tố phân biệt trong các trường hợp nhất định để tránh "chi phí bất hợp lý" cho tổng đại lý bằng cách chuyên hợp đồng đó cho người dự thầu nội địa.

Trong tất cả các hợp đồng cung cấp hàng hóa, vật liêu cho chính phủ Hoa Kỳ, trừ hợp đồng khai thác hàng hóa theo hiệp định thương mại năm 1979, phải có các điều khoản như sau:

+ Chính phủ cần ưu đãi đối với các sản phẩm nội địa hoàn chỉnh. Một "sản phẩm nội địa hoàn chỉnh" có nghĩa là : (1) một sản phẩm hoàn chỉnh phi sản xuất được khai thác hoặc chế biến tại Hoa Kỳ hoặc (2) một sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ nếu chi phí cho các chi tiết cấu thành, của nó được khai thác và chế biến tại Hoa Kỳ vượt qụá 50% chi phí của tất cả các chi tiết cấu thành của nó. Nhằm mục đích này, "sản phẩm cuối cùng" là những hàng hóa nguyên vật liệu trực tiếp tổng hợp thành sản phẩm cuối cùng.

+ Người ký hợp đồng thỏa thuận rằng chỉ có sản phẩm hoàn chỉnh nội địa được giao theo hợp đồng được ký hết, trừ (1) trường hợp khi sản phẩm được sử dụng ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ ; (2) khi Chính phủ xác định những sản phẩm đọ không được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo tại Hoa Kỳ theo số lượng kinh doanh thực tế đủ I và hợp lý, và chất lượng đáp ứng yêu cầu, (3) Khí đại lý mua sắm xác định rằng sự ưu đãi trong nước mẫu thuẫn với quyền lợi xã hội ; hoặc (4) khi đại lý đó xác định rằng các chi phí cho chính phủ là không hợp lý.

Những hạn chế của BAA và những quy tắc của nó không áp dụng cho các hợp đồng cung cấp DOD nhằm bảo đảm sự tồn tại việc bán lại hàng hóa trong các kho lương thực nội địa.

Chỉ các vật liệu xây dựng nội địa được sử dụng trong các hợp đồng xây dựng với chính phủ. "Vật liệu xây dựng nội địa" là vật liệu xây dựng sản xuất được khai thác hoặc chế biến tại Hoa Kỳ hoặc là vật liệu xây dựng phi xản xuất được chế biến tại Hoa Kỳ. Đối với vật liệu này, chi phí; các bộ phận cấu thành được khai thác, chế biến và sản xuất tại Hoa Kỳ vượt quá 50% chi phí cua tất cả các yếu tố cấu thành của nó.

Việc khước từ hợp đồng cung ứng không áp dụng đối với các hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, lãnh đạo tổng đại lý mua sắm có thể quyết định các trường hợp ngoại lệ nêu xác định được rằng : (1) sử dụng vật liệu xây dựng nội địa là "không thực tế" (2) vật liệu xây dựng nội địa không có số lượng kinh doanh đủ hợp lý và chất lượng thỏa mãn; hoặc (3) yêu cầu về chất lượng và Số lượng như trên sẽ làm tăng chi phí một cách bất hợp lý.

Những người cạnh tranh giành hợp đồng, của nhà nước Phản đối dưới dạng văn bản sự mồi chài kéo khách trong các đơn hàng, quyền quyết định trao các hợp đồng dự kiến là do tổng đại lý mua sắm hay văn phòng kế toán tổng hợp. Các kiến nghị khiếu nại về các mục xử lý dữ liệu tự động hóa được tiếp nhận bởi tổng đại lý mua sắm, tổng ban dịch vụ về khiếu nại hợp đồng (GSBCA).

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hiệp định thương mại năm 1979 của Hoa Kỳ có ký hiệu viết tắt là gì?

Trả lời:

Hiệp định thương mại năm 1979 của Hoa Kỳ có ký hiệu viết tắt là GATT.

Câu hỏi: Các hình thức mua sắm?

Trả lời:

Có thể chia hình thức mua sắm thành 2 loại: mua sắm công và mua sắm tư nhân.

Câu hỏi: NASA được hiểu là gì?

Trả lời:

NASA hay còn gọi là Cơ quan Không gian Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không.