1. Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trực thuộc hội đồng nào?

Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Thông tư 99/2020/TT-BTC đã chỉ rõ các nhiệm vụ, trách nhiệm và nguyên tắc hoạt động của bộ phận này, nhằm mục đích chống xâm phạm lợi ích, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của công ty.

Theo quy định, bộ phận kiểm toán nội bộ phải thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên, họ phải kiểm tra và đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị của công ty cũng như sự phối hợp giữa các bộ phận và vị trí công tác. Mục tiêu là ngăn chặn các xung đột lợi ích và đảm bảo rằng quyền lợi của khách hàng được bảo vệ tốt nhất có thể.

Ngoài ra, bộ phận kiểm toán nội bộ còn có trách nhiệm kiểm tra sự tuân thủ của công ty đối với các quy định pháp luật và các quy định trong Điều lệ công ty. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như việc áp dụng các chính sách, quy trình và quy định nội bộ khác nhau, từ đạo đức nghề nghiệp đến quản trị rủi ro và quản lý thông tin.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của bộ phận kiểm toán nội bộ là thực hiện kiểm toán hằng năm theo kế hoạch được phê duyệt trước. Kế hoạch này phải đảm bảo rằng tất cả các hoạt động, quy trình và bộ phận được đánh giá mức độ rủi ro theo quy định của công ty. Các phần tử có mức độ rủi ro cao hơn sẽ được ưu tiên trong quá trình kiểm toán và phải được kiểm toán ít nhất một lần mỗi năm.

Điều này cho thấy rằng bộ phận kiểm toán nội bộ không chỉ là một phần của cơ cấu tổ chức của công ty, mà còn là một phần quan trọng của quy trình giám sát và kiểm soát nội bộ. Chính vì vậy, vai trò của họ không chỉ là để đảm bảo tuân thủ các quy định, mà còn để đảm bảo rằng công ty hoạt động một cách minh bạch, công bằng và có trách nhiệm với tất cả các bên liên quan.

Trong bối cảnh ngày nay, với sự phức tạp ngày càng tăng của môi trường kinh doanh và các yếu tố liên quan đến rủi ro và tuân thủ pháp luật, vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ trở nên ngày càng quan trọng. Chính vì vậy, việc thực hiện các quy định và nguyên tắc liên quan đến hoạt động của họ là cực kỳ cần thiết để đảm bảo sự bền vững và phát triển của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp

 

2. Quy định về cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

Cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một khía cạnh quan trọng, được quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong hoạt động kiểm toán và giám sát. Thông tư 99/2020/TT-BTC đã chỉ rõ các yêu cầu về cơ cấu nhân sự này, nhằm đảm bảo rằng bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 của Thông tư 99/2020/TT-BTC, cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ phải tuân thủ một số tiêu chuẩn cụ thể. Đầu tiên, bộ phận này phải có ít nhất một nhân viên sở hữu chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép. Điều này đảm bảo rằng ít nhất một cá nhân trong bộ phận có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán nội bộ một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các nhân viên trong bộ phận kiểm toán nội bộ cũng có thể sở hữu các chứng chỉ quốc tế liên quan đến kế toán và kiểm toán. Các chứng chỉ này bao gồm nhưng không giới hạn ở các chứng chỉ từ các tổ chức uy tín như ACCA (Hiệp hội Kế toán viên Chứng chỉ), CPA (Kế toán viên Công cộng Chứng chỉ), CA (Kế toán viên Chứng chỉ), ACA (Kế toán viên Chứng chỉ Cấp trung học), và các chứng chỉ tương tự khác. Sở hữu các chứng chỉ quốc tế này không chỉ đánh dấu sự chuyên nghiệp của nhân viên mà còn là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và uy tín của bộ phận kiểm toán nội bộ.

Ngoài các tiêu chuẩn về chứng chỉ, Thông tư 99/2020/TT-BTC cũng quy định rằng nhân viên trong bộ phận kiểm toán nội bộ có thể được chấp nhận nếu họ có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên trong các bộ phận pháp chế, thanh tra, quản lý, hoặc giám sát hoạt động của các tổ chức tài chính. Các tổ chức này có thể bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, và kiểm toán nhà nước. Việc có kinh nghiệm làm việc trong các bộ phận và tổ chức này giúp đảm bảo rằng nhân viên có sự hiểu biết sâu sắc về quy trình và quy định trong lĩnh vực tài chính, từ đó nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ.

Như vậy, các yêu cầu về cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ được quy định một cách cụ thể và chi tiết, nhằm đảm bảo rằng bộ phận này hoạt động với đội ngũ nhân viên có đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả và chính xác nhất. Điều này không chỉ giúp tăng cường khả năng giám sát và kiểm soát nội bộ của công ty mà còn đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định và pháp luật, góp phần vào sự bền vững và phát triển của tổ chức trong thị trường tài chính ngày nay

 

3. Định kỳ báo cáo kết quả kiểm toán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một trong những tổ chức tài chính quan trọng trong hệ thống tài chính của một quốc gia. Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ các quy định pháp lý, việc thực hiện kiểm toán nội bộ là một phần không thể thiếu. Trong quá trình này, việc báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ được quy định theo hằng năm theo điểm d khoản 1 Điều 29 của Thông tư 99/2020/TT-BTC.

Theo quy định của Thông tư, công ty quản lý quỹ phải thực hiện một loạt các báo cáo định kỳ liên quan đến hoạt động của mình. Các báo cáo này bao gồm báo cáo hằng tháng, hằng quý và hằng năm về hoạt động của công ty, quản lý danh mục đầu tư, và quản trị rủi ro. Trong số đó, báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ định kỳ hằng năm là một phần quan trọng không thể thiếu, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động của công ty được thực hiện một cách chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định.

Đối với báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ định kỳ hằng năm, công ty quản lý quỹ phải thực hiện các bước tiến hành kiểm toán nội bộ, đánh giá và xác nhận các hoạt động, quy trình và chính sách nội bộ của mình. Quy trình kiểm toán nội bộ thường bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ, hiệu quả và tuân thủ của các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro của công ty.

Khi thực hiện báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, công ty phải tuân thủ mẫu quy định và đảm bảo rằng thông tin báo cáo được cung cấp đầy đủ và chính xác. Các thông tin trong báo cáo phải phản ánh đúng tình hình thực tế của công ty và không được làm giảm tính minh bạch và trung thực.

Việc báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ hằng năm cũng là cơ hội để công ty đánh giá lại các quy trình và chính sách nội bộ của mình. Dựa trên kết quả kiểm toán, công ty có thể phát hiện ra các điểm yếu và cải thiện để nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý nội bộ của mình.

Trong bối cảnh ngày nay, với sự phát triển của thị trường tài chính và sự gia tăng của các yếu tố rủi ro, việc thực hiện kiểm toán nội bộ và báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ hằng năm là vô cùng quan trọng. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan, đồng thời giúp công ty quản lý quỹ tăng cường khả năng quản trị và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình.

Như vậy, việc báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ định kỳ theo hằng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu đối với các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ các quy định pháp lý, từ đó góp phần vào sự bền vững và phát triển của thị trường tài chính

 

Bài viết liên quan: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Nếu như quý khách còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết