1. Kế hoạch kiểm toán nội bộ của công ty tài chính phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Kế hoạch kiểm toán nội bộ của một công ty tài chính không chỉ là một quy trình hình thành tổ chức mà còn là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và sự đáng tin cậy của hoạt động kinh doanh. Quy định tại khoản 2 Điều 36 của Thông tư 14/2023/TT-NHNN đã thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu cụ thể mà kế hoạch kiểm toán nội bộ của một công ty tài chính phải tuân thủ.

Theo đó, kế hoạch kiểm toán nội bộ được Ban kiểm soát ban hành hàng năm, dựa trên đề xuất của Trưởng kiểm toán nội bộ sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sự đồng thuận từ các cấp quản lý cao nhất của công ty, tạo nên một cơ sở vững chắc cho quá trình kiểm toán.

Trong việc lập kế hoạch, công ty phải tuân thủ nguyên tắc định hướng theo rủi ro. Cụ thể, các hoạt động, quy trình, bộ phận được đánh giá về mức độ rủi ro (cao, trung bình và thấp) theo quy định nội bộ của Ban kiểm soát. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ rủi ro cao sẽ được ưu tiên kiểm toán và được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần. Điều này giúp công ty tập trung nguồn lực vào những điểm mạnh và yếu của hoạt động kinh doanh, từ đó tối ưu hóa quá trình kiểm toán và tăng cường khả năng phát hiện và giảm thiểu rủi ro.

Tính toàn diện của kế hoạch cũng được đặt lên hàng đầu. Tất cả các hoạt động, quy trình, bộ phận đều phải được kiểm toán nội bộ để đảm bảo rằng không có điểm nào bị bỏ sót. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ trọng yếu theo quy định nội bộ của Ban kiểm soát phải được kiểm toán ít nhất mỗi năm một lần. Điều này đảm bảo rằng các phần quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh được giám sát và đánh giá thường xuyên, từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu suất của công ty.

Một yếu tố quan trọng khác của kế hoạch là sự dự phòng về nguồn lực và thời gian để thực hiện kiểm toán nội bộ đột xuất. Điều này đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn lực và linh hoạt để xử lý bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh và kiểm toán.

Cuối cùng, kế hoạch kiểm toán định kỳ hằng năm phải được điều chỉnh khi có bất kỳ thay đổi trọng yếu nào về quy mô hoạt động hoặc nguồn lực kiểm toán nội bộ theo quy định nội bộ của Ban kiểm soát. Điều này đảm bảo rằng quy trình kiểm toán luôn được cập nhật và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của công ty tại mọi thời điểm.

Như vậy, kế hoạch kiểm toán nội bộ của một công ty tài chính cần phải đảm bảo những yêu cầu trên, bên cạnh đó cần phải đảm bảo tính minh bạch, toàn diện và linh hoạt, từ đó đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh diễn ra một cách hiệu quả và bền vững. Đây không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin từ phía cổ đông và cộng đồng đối với công ty

 

2. Thời gian ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm như thế nào?

Theo quy định tại Điều 36 của Thông tư 14/2023/TT-NHNN, kế hoạch kiểm toán nội bộ của một tổ chức tài chính phải tuân thủ các quy định và thời hạn cụ thể.

Điều này bắt đầu bằng việc xác định rằng kiểm toán nội bộ sẽ được thực hiện định kỳ hằng năm và đột xuất theo quy định nội bộ của Ban kiểm soát. Việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận quản lý cao cấp. Kế hoạch này được ban hành dựa trên đề xuất của Trưởng kiểm toán nội bộ sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc).

Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm cần đảm bảo tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Đầu tiên là nguyên tắc định hướng theo rủi ro, trong đó các hoạt động, quy trình, bộ phận phải được đánh giá mức độ rủi ro và được ưu tiên kiểm toán tùy theo mức độ rủi ro đó.

Thứ hai là đảm bảo tính toàn diện, nơi mà tất cả các phần của tổ chức phải được kiểm toán nội bộ, đặc biệt là những phần có tính quyết định và ảnh hưởng cao đối với hoạt động kinh doanh.

Thứ ba là sự dự phòng về nguồn lực và thời gian để thực hiện kiểm toán nội bộ đột xuất, giúp đảm bảo rằng tổ chức có khả năng ứng phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Cuối cùng, kế hoạch kiểm toán định kỳ hằng năm cần được điều chỉnh khi có bất kỳ thay đổi trọng yếu nào về quy mô hoạt động hoặc nguồn lực kiểm toán nội bộ.

Quan trọng nhất, kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm phải được ban hành trước ngày 15 tháng 12 của năm trước. Điều này đảm bảo rằng quá trình kiểm toán được lên kế hoạch từ trước và có đủ thời gian để chuẩn bị và triển khai. Kế hoạch này cần phải bao gồm các nội dung cụ thể như phạm vi kiểm toán, đối tượng kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, thời gian kiểm toán, nguồn lực kiểm toán và các nội dung khác được quy định bởi tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Ngoài ra, sau khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải gửi kế hoạch kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 10 ngày làm việc. Điều này giúp đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền được thông tin đầy đủ và kịp thời về quá trình kiểm toán nội bộ của các tổ chức tài chính

 

3. Nội dung kiểm toán nội bộ dựa trên cơ sở của những nội dung nào?

Nội dung kiểm toán nội bộ của một tổ chức tài chính là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào quy định tại Điều 37 của Thông tư 14/2023/TT-NHNN, nội dung kiểm toán nội bộ được xác định dựa trên một số yếu tố cụ thể:

Kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ về kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của các cấp quản lý: Nội dung này bao gồm việc đánh giá độc lập việc thực hiện các chính sách và quy định, cũng như xác định các điểm tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của việc tuân thủ.

Rà soát và đánh giá tính thích hợp, tuân thủ quy định pháp luật và nội bộ: Tổ chức tín dụng cần phải kiểm tra mức độ tuân thủ của các chính sách và quy định theo pháp luật, cũng như đánh giá tính thích hợp của chúng đối với hoạt động kinh doanh.

Đề xuất và kiến nghị giải pháp: Dựa trên các tồn tại và hạn chế được phát hiện trong quá trình kiểm toán, tổ chức tín dụng cần phải đề xuất và kiến nghị các giải pháp phù hợp cho các cấp có thẩm quyền và các bộ phận liên quan.

Các nội dung khác theo quy định nội bộ của Ban Kiểm soát: Bên cạnh những nội dung cơ bản, các tổ chức cần tuân thủ và thực hiện các yêu cầu khác mà Ban Kiểm soát đề ra trong quy định nội bộ.

Nội dung kiểm toán nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh diễn ra một cách minh bạch, đúng luật và hiệu quả.

Với việc Thông tư 14/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2024, các tổ chức tài chính sẽ phải tuân thủ và thực hiện các quy định mới, bao gồm cả nội dung kiểm toán nội bộ theo Điều 37 của Thông tư này. Điều này đặt ra một trách nhiệm lớn cho các tổ chức trong việc cập nhật quy trình và thực hiện kiểm toán nội bộ một cách chính xác và hiệu quả, từ đó đảm bảo sự minh bạch và uy tín trong hoạt động kinh doanh của họ

 

Bài viết liên quan: Các đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn