1. Thế nào là kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán?

Khái niệm kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán:

Kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán là một hoạt động độc lập, khách quan nhằm đảm bảo rằng hoạt động của công ty tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách và mục tiêu đã được đề ra. Hoạt động này được thực hiện bởi một bộ phận chuyên trách hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và hệ thống quản trị của công ty.

Vai trò và tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán:

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ của công ty chứng khoán. Hoạt động này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bao gồm:

- Kiểm toán nội bộ giúp xác định và sửa chữa những sai sót, thiếu sót trong hoạt động của công ty, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý.

- Kiểm toán nội bộ giúp đánh giá và quản lý hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn, bảo vệ công ty khỏi những tổn thất tài chính và uy tín.

- Kiểm toán nội bộ giúp đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách và luật pháp hiện hành, từ đó giảm thiểu nguy cơ vi phạm pháp luật và các rủi ro liên quan.

- Kiểm toán nội bộ giúp tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư về tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ của công ty, từ đó thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.

Tầm quan trọng của tính độc lập và khách quan đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ:

Tính độc lập và khách quan là những nguyên tắc cốt lõi đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ. Việc đảm bảo tính độc lập và khách quan giúp đảm bảo rằng kết quả kiểm toán chính xác, trung thực và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào khác.

- Người làm công tác kiểm toán nội bộ cần độc lập về tổ chức và tinh thần. Độc lập về tổ chức nghĩa là bộ phận kiểm toán nội bộ phải trực thuộc trực tiếp ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bộ phận nào khác. Độc lập về tinh thần nghĩa là người làm công tác kiểm toán nội bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan và không thiên vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Người làm công tác kiểm toán nội bộ cần thu thập và đánh giá thông tin một cách khách quan, không có định kiến ​​hay thành kiến ​​cá nhân. Việc đánh giá cần dựa trên bằng chứng cụ thể, logic và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào khác.

2. Những công việc người làm công tác kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán không được đảm nhận

Người làm công tác kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán không được đảm nhận những công việc quy định tại Điều 9 Thông tư 121/2020/TT-BTC như sau:

Công việc thuộc đối tượng kiểm toán:

- Tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của công ty: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh như môi giới, tự doanh, phân tích, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành, và quản trị rủi ro. Việc này nhằm đảm bảo rằng họ không bị ảnh hưởng bởi các quyết định kinh doanh và có thể đánh giá các hoạt động này một cách khách quan và trung thực.

- Thực hiện các công việc kế toán, thuế, kho: Kiểm toán viên nội bộ không được thực hiện các công việc kế toán, quản lý thuế, hoặc quản lý kho của công ty chứng khoán. Việc đảm nhiệm những công việc này có thể gây ra xung đột lợi ích và làm giảm tính khách quan trong các đánh giá kiểm toán.

- Tham gia vào việc ra quyết định, quản lý hoạt động của công ty: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được tham gia vào quá trình ra quyết định hoặc quản lý các hoạt động hàng ngày của công ty. Điều này nhằm đảm bảo rằng họ giữ được tính độc lập và có thể đánh giá các quyết định quản lý mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân.

Công việc kiêm nhiệm:

- Kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bộ phận khác trong công ty chứng khoán: Kiểm toán viên nội bộ không được kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý tại các bộ phận khác trong công ty chứng khoán. Việc kiêm nhiệm này có thể dẫn đến xung đột lợi ích và làm giảm khả năng thực hiện kiểm toán một cách công bằng và khách quan.

- Kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại công ty chứng khoán khác: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đảm nhận các chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý tại các công ty chứng khoán khác. Điều này nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích và đảm bảo rằng họ tập trung vào nhiệm vụ kiểm toán nội bộ tại công ty của mình.

- Kiêm nhiệm chức vụ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán: Kiểm toán viên nội bộ không được kiêm nhiệm các chức vụ tại các tổ chức hoặc doanh nghiệp khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán. Việc này giúp duy trì tính khách quan và tránh những ảnh hưởng từ bên ngoài có thể làm sai lệch kết quả kiểm toán.

Công việc khác ảnh hưởng đến tính độc lập và khách quan:

- Có cổ phần, góp vốn tại công ty chứng khoán hoặc các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động chứng khoán: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được sở hữu cổ phần hoặc góp vốn vào công ty chứng khoán mà họ đang làm việc hoặc vào các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động chứng khoán. Sở hữu tài chính này có thể gây ra xung đột lợi ích và làm suy giảm tính độc lập của kiểm toán viên.

-  Nhận thù lao, hoa hồng, lợi ích khác từ các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán: Kiểm toán viên nội bộ không được nhận thù lao, hoa hồng, hoặc các lợi ích khác từ các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Việc nhận các lợi ích này có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan và công bằng trong quá trình kiểm toán.

- Có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo, quản lý hoặc nhân viên của công ty chứng khoán: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không nên có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo, quản lý hoặc nhân viên của công ty chứng khoán. Mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến sự công bằng và khách quan của các đánh giá kiểm toán, do đó, cần được tránh để duy trì tính độc lập và trung thực trong công việc kiểm toán.

3. Tại sao cần quy định những công việc người làm công tác nội bộ trong công ty chứng khoán không được đảm nhận?

Đảm bảo tính độc lập và khách quan cho hoạt động kiểm toán nội bộ:

- Việc quy định những công việc người làm công tác nội bộ không được đảm nhận giúp đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ có vị trí độc lập về tổ chức và tinh thần. Độc lập về tổ chức nghĩa là bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc trực tiếp ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bộ phận nào khác. Độc lập về tinh thần nghĩa là người làm công tác kiểm toán nội bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan và không thiên vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Việc quy định những công việc người làm công tác nội bộ không được đảm nhận giúp đảm bảo người làm công tác kiểm toán nội bộ không có xung đột lợi ích, từ đó có thể đánh giá thông tin một cách khách quan, không có định kiến ​​hay thành kiến ​​cá nhân. Việc đánh giá cần dựa trên bằng chứng cụ thể, logic và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào khác.

Tránh xung đột lợi ích, đảm bảo kết quả kiểm toán trung thực, chính xác:

- Nếu người làm công tác kiểm toán nội bộ đồng thời tham gia vào các hoạt động khác của công ty, họ có thể gặp phải xung đột lợi ích, dẫn đến việc che giấu hoặc bỏ qua những sai sót trong quá trình kiểm toán. Việc quy định những công việc người làm công tác nội bộ không được đảm nhận giúp hạn chế nguy cơ xung đột lợi ích, từ đó đảm bảo kết quả kiểm toán trung thực, chính xác.

- Việc quy định những công việc người làm công tác nội bộ không được đảm nhận giúp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Điều này giúp các bên liên quan có thể tin tưởng vào kết quả kiểm toán và tin tưởng vào hoạt động quản trị của công ty.

Nâng cao uy tín, vị thế của bộ phận kiểm toán nội bộ:

- Việc quy định những công việc người làm công tác nội bộ không được đảm nhận giúp nâng cao uy tín của bộ phận kiểm toán nội bộ. Khi bộ phận kiểm toán nội bộ được đánh giá là độc lập, khách quan và trung thực, các bên liên quan sẽ có niềm tin cao hơn vào kết quả kiểm toán và vào hoạt động quản trị của công ty.

- Việc quy định những công việc người làm công tác nội bộ không được đảm nhận giúp nâng cao vị thế của bộ phận kiểm toán nội bộ trong tổ chức. Khi bộ phận kiểm toán nội bộ được đánh giá cao, họ sẽ có vị thế cao hơn trong việc đưa ra các khuyến nghị và góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

 

Xem thêm: Chuyên môn trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ trong công ty chứng khoán

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng.