1. Cơ cấu tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018

Căn cứ theo quy định tại Mục 3 Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 có nêu rõ nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 như sau:

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Hệ thống bảng lương mới: Xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới dựa trên vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Việc chuyển xếp lương từ cũ sang mới phải đảm bảo mức lương không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Cụ thể gồm:

Bảng lương chức vụ:

- Áp dụng: Dành cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Nguyên tắc:

+ Mức lương chức vụ phải phản ánh đúng thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng mức lương cao nhất trong các chức vụ đó; các chức vụ lãnh đạo tương đương nhau sẽ có mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của lãnh đạo cấp trên phải cao hơn cấp dưới.

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ:

- Áp dụng: Dành cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- Nguyên tắc:

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau.

+ Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề sẽ được thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

+ Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Bảng lương lực lượng vũ trang:

Bao gồm 3 bảng lương:

- Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

- Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (đảm bảo tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

2. Nguyên tắc quản lý tiền lương và thu nhập khu vực công theo Nghị quyết 27

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định về nguyên tắc quản lý tiền lương và thu nhập mới nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) như sau:

Sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên:

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phép sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, và những người có tài năng đặc biệt nhằm thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Họ cũng có quyền quyết định mức chi trả thu nhập phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Thưởng định kỳ:

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ xây dựng quy chế thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý. Việc thưởng này sẽ gắn với kết quả đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân.

Mở rộng cơ chế thí điểm:

Áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và đảm bảo đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội. Các địa phương này được phép chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Cơ chế tự chủ tiền lương:

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương dựa trên kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

Chế độ tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên sẽ áp dụng chế độ tiền lương như công chức.

Tiền lương thực trả:

Tiền lương thực trả sẽ gắn với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định dựa trên nguồn thu từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu của đơn vị, năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị. Mức lương này không được thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Cơ chế quản lý mới này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý tiền lương và thu nhập, khuyến khích nâng cao năng suất và chất lượng công việc trong khu vực công.

3. Chuyển đổi từ lương cũ sang lương mới

Ngày 10/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, sẽ tiến hành cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Căn cứ vào điểm b, tiểu mục 3.1, Mục 3, Chương II của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, các quy định cụ thể như sau:

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 yêu cầu xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới dựa trên vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Quá trình chuyển đổi từ lương cũ sang lương mới phải đảm bảo rằng tiền lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Hệ thống bảng lương mới sẽ bao gồm 5 bảng lương thay cho bảng lương hiện hành:

- Bảng lương chức vụ: Áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an: Theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm.

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

- Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW, khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ tiến hành xây dựng các bảng lương mới. Việc chuyển đổi từ lương cũ sang lương mới phải đảm bảo rằng tiền lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Xem thêm: Lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 mới

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập khu vực công theo Nghị quyết 27 mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất