Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề nêu trên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế goi1900.6162

Trả lời:

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê. Căn cứ những thông tin mà cung cấp xin tư vấn cho chị như sau.

Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất thuế TNDN:

1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, chưa có một khái niệm cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN). Tuy nhiên, dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì chúng ta có thể hiểu thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

1.2 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20% áp dụng chung cho các doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tạikhoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

- Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Như vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động sản xuất kinh doanh đều là 20%/năm.

2. Có được gộp doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyển nhượng bất động sản để tính thuế TNDN không?

Như nội dung thắc mắc chị đã nêu về vấn đề có được phép gộp doanh thu từ hai hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề chị thắc mắc hiện tại trong thông tư 78/2014/TT-BTC đã hướng dẫn về việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoat động chuyển nhượng bất động sản như sau:

" Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế...

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư này)."

Vậy theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 4 ở trên thì không được phép gộp doanh thu của hai hoạt động để xác định ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp có pháp sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế.

3. Có được chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh qua cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản không?

Ý thứ hai trong thắc mắc của chị về vấn đề chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh qua cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, vấn đề này cũng đang được quy định tại Khoản 2 điều 4 thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

"Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này).

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản."

Vậy theo quy định đã nêu ở trên việc chuyển lỗ chỉ được phép xảy ra khi chuyển việc chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì sẽ được bù trừ sang cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà không có quy định ngược lại, vậy trong trường nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chị lỗ mà hoạt động chuyển nhượng bất động sản lãi thì không được phép chuyển.

4. Có được chuyển lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản sang cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác không?

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 của Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

- Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật thuế TNDN năm 2008 nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó. Thời gian chuyển lỗ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật thuế TNDN năm 2008 (Sửa đổi 2013).

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh mà có phát sinh lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Cũng theo hướng dẫn của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh, trong kỳ tính thuế.

Doanh nghiệp phải chuyển số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư. Nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp Doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể, nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của Doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Vì vậy, căn cứ vào các nội dung này thì công ty chị hoàn toàn có thể lấy số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản để bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.

5. Điều kiện ghi nhận chi phí được trừ và không được trừ được quy định như thế nào?

Thông tư 78/2014/TT-BTC bổ sung thêm điều kiện để ghi nhận chi phí được trừ là: Hóa đơn (giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm GTGT), khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế, nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế. Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì không phải điều chỉnh lại (theo quy định tại điểm này).

Thông tư 78 cũng quy định khoản chi tài trợ nghiên cứu khoa học theo Luật Khoa học, chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn được tính vào chi phí được trừ.

Không tính vào chi phí được trừ phần chi vượt mức 1 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn cũng không được tính vào chi phí được trừ (trước đây không có quy định này); chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới... không quá 15% chi phí được trừ (trước đây quy định 15% trong 3 năm đầu kể từ khi thành lập, các năm tiếp theo là 10%); tiền phạt chậm nộp thuế được xem là khoản phạt vi phạm hành chính về thuế, nên không được tính vào chi phí được trừ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về việc thành lập quản lý dự án và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế