Đến tháng 3/2015 do gặp một số sự cố nên Công ty tạm dừng để bạn bạc lại kế hoạch khác. Đến ngày 12 tháng 05/2015 Công ty thông báo tạm ngưng hoạt động và trong cơ cấu nhân sự không có tên em (chỉ giữ lại Công nhân trông coi cơ sở vật chất). Vậy luật sư cho em hỏi, Công ty có phải thanh toán lương tháng 3, 4 và nửa tháng 5 cho em không? Việc công ty chấm dứt công việc mà không báo trước có hợp lý không? Em có thể kiện không? Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: K.T.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động  của công ty luật Minh Khuê.

Công ty thanh toán lương như thế nào và em có thể kiện không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

>> Xem thêm:  Thời gian thử việc không được nhận phụ cấp có đúng luật ?

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ

2. Nội dung trả lời:

Theo quy định của BLLĐ thì NSDLĐ phải trả lương đầy đủ, trực tiếp và đúng hạn cho NLĐ: 

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Đối với truờng hợp của bạn không có hợp đồng bằng văn bản giữa bạn và công ty trong khi quy định của pháp luật tại Điều 16 như sau:

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Quy định của pháp luật bắt buộc hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Tuy nhiên công việc của bạn không phải công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng chính vì vậy 2 bên bắt buộc phải ký kết hợp đồng bằng văn bản. Việc ký kết hợp đồng với người lao động là nghĩa vụ của NSDLĐ :

Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Do đó trường hợp này không phải do lỗi của bạn, nên công ty vẫn phải thực hiện trả lương cho bạn theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vì lý do kinh tế mà NSDLĐ cho bạn thôi việc thì họ phải chi trả cho bạn trợ cấp mất việc làm được quy định tại Điều 49 của bộ luật này và hướng dẫn tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động cụ thể là Điều 14 Nghị định 05/2015:

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động." 

4. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt được quy định như sau:

a) Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền lương;"

Theo dữ kiện bạn đưa ra bạn bắt đầu làm việc từ tháng 5/2014 và thôi việc vào tháng 5/2015 tức là được 12 tháng, như vậy bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do công ty chi trả ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo khoản 4, Điều 14 nghị định 05/2015.

- Còn bạn hỏi lương tháng 3, 4 và nửa tháng 5/2015 của bạn thì sẽ được giải quyết như sau:

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trường hợp này là vì lý do kinh tế mà công ty buộc phải cắt giảm nhân sự chứ lỗi không hoàn toàn thuộc về bên nào chính vì vậy lương sẽ do 2 bên thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính Phủ quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày ? Vi phạm thời gian báo trước thì bị phạt thế nào ?