Luật liên bang được ban hành năm 1970, nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền tệ trong các giao dịch bất hợp pháp, yêu cầu các ngân hàng sao chụp chi tiết mọi chi phiếu được viết có tổng số tiền hơn 100$, và báo cáo mọi khoản tiền gửi, rút tiền hoặc chuyển tiền với mức 10,000$ cho Sở Thuế Thu nhập Nội địa. Các giao dịch quốc tế có thể báo cáo cho Phòng Cục Hải quan Mỹ. Các ngân hàng được yêu cầu lập Báo cáo giao dịch tiền tệ trong 15 ngày giao dịch nhằm tránh phải trả tiền phạt nặng. Các tu chính án Đạo luật bảo mật ngân hàng (đạo luật PATRIOT US năm 2001) đòi các cá nhân mở tài khoản tiền gửi hay tiền vay cung cấp một số bằng chứng nhận dạng, như bằng lái xe hay hộ chiếu. Các thủ tục mới được thiết lập nhằm ngăn chặn việc rửa tiền hay lạm dụng thông tin tài chính cá nhân, thông qua ăn cắp mật khẩu nhận dạng hay gian lận tài khoản.