1. Tách thửa đất là gì?

Tách thửa là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác.

Điều kiện tách thửa đất :

- Có giấy chứng nhận quyền sử đất.

- Đất đang trong thời hạn và không tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc thế chấp.

- Diện tích đất phải đạt mức tối thiểu theo quy định pháp luật. Tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh từng, mục đích sử dụng đất các từng địa phương mà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cụ thể khác nhau.

- Trong quá trình tách thửa phải được sự đồng ý của tất cả thành viên sở hữu mảnh đất.

 

2. Quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Vào ngày 29/8/2022  Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có ban hành Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định tách thửa đất, hợp thừa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực 1/10/2022 như sau:

* Đối tượng áp dụng : 

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa đất, hợp thửa đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định cả pháp luật đất đai.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất, hợp thửa đất.

- Tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan có thẩm quyền giải quyền tranh chấp đất đai, Toà án nhân nhân các cấp.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan.

* Điều kiện chung tách thửa đất, hợp thửa đất :

- Thửa đất đất được cấp một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản khác gắn liên với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà nước.

- Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

- Diện tích thửa đất tách thửa, hợp thửa thuộc trường hợp chưa có thông báo thu hồi đất hoặc chưa có quyết định thu hồi đất.

- Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, gốn vốn bằng quyền sử dụng một phần đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

-  Nhóm người nhận chuyển quyền sử dụng đất ( đồng sử dụng ) thì quyền sử dụng đất phải đảm bảo phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm theo diện tích thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, trừ trường hợp thừa thừa kế quyền sử dụng đất.

* Điều kiện cụ thể tách thửa đất

- Đối với đất ở:

+ Thửa đất sau khi tách thửa phải có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông, chiều rộng cạnh thửa cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông cụ thể như sau: cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m ( năm mét ) đối với đường giao thông công cộng có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m ( mười chín mét ). Cạnh thửa đất phải lớn hơn bằng 4m ( bốn mét ) đối với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 19m ( mười chét mét ) hoặc chưa có quy định lộ giới giao thông.

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị ( kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hoà ) là 60m2 ( sáu mươi mét vương ). Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với ở tại nông thôn là 80m2 ( tám mươi mét vuông ). Diện tích tối thiểu thừa đất quy định tại điểm này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình.

+ Trường hợp hợp đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:
+ Thửa đất sau tách thửa phải đảm bảo theo quy định tại đất ở nêu trên và phù hợp với quy quy định sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

+ Trường hợp thửa đất được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án và đầu tư thì việc tách thửa phảu được sự chấp thuận của cơ quan chấp thuận đầu tư.

- Đối với đất nông nghiệp:

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa với đất nông nghiệp tại đô thị ( kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hoà ) là 500 m2 (năm trăm mét vuông ). Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối vơi đất nông nghiệp tại nông thôn là 2000m2 ( hai nghiệp mét vuông ).

+ Thừa đất nông nghiệp sau tách thửa phải phải  tiếp giáp với đường giao thông công cộng hoặc đảm bảo dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo pháp luật.

* Thẩm quyền cho phép tách thửa đất

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép tách thửa, hợp thửa đất đối với người sử dụng đất là tổ chức.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, cho phép tách thửa, hợp thửa đất đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

 

3. Hồ sơ đề nghị tách thửa đất tại Đồng Nai

Hồ sơ nộp gồm có: 

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Sau khi hoàn tất hồ sơ người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư nộp sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng có vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại tăng thêm 10 ngày.

 

4. Một số trường hợp không áp dụng đối với tách thửa tại Đồng Nai

Căn cứ vào Điều 1 Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tách thửa đất, hợp thửa đất trong các dự án đầu tư cảng hàng không , khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao khu công nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận.

- Tách thửa đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê lại quyền sử dụng đất thực thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thửa đất đã hình thành hoặc đã tách thửa từ trước ngày 29 tháng 8 năm 2008 ( ngày Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định diện tích tối thiểu được được phép tách đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành), hiện đang sử dung ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thưo quy định pháp luật về đất đai.

- Tách thửa đất, hợp thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

- Tách thửa đất để thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Dự án đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc bản bản vẽ tổng mặt bằng và đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện tách thửa đất theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc bản vẽ tổng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tách thửa đất để phân chia thửa đất theo quy định cơ quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai hoặc bản bản, quyết định của cơ quan Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất ở Đồng Nai .Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua số điện thoại 1900.6162 được tư vấn pháp luật.