1. Điều kiện được tách thửa đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong trường hợp người sử dụng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu muốn tách thửa quyền sử dụng đất sẽ phải tuân thủ theo quy định của Luật đất đai năm 2013 như:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quyền sử dụng đất muốn tách thửa không thuộc diện tranh chấp, kê biên để thi hành án theo bán án nào;

- Quyền sử dụng đất muốn tách thửa phải còn thời gian sử dụng;

- Và việc tách thửa quyền sử dụng đất phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của tỉnh Thừa Thiên Huế về diện tích tối thiểu,..

 

1.1 Diện tích tối thiểu để tách thửa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế có ban hành Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định này diện tích đất tối thiểu được tách thửa của tỉnh như sau:

- Đối với đất ở trên địa bàn tỉnh:

Việc tách thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo điều kiện cụ thể như sau:

+ Các phường của thành phố Huế: 60m2, đối với các phường sáp nhập vào thành phố Huế thì diện tích tối thiểu tách thửa là 80m2, còn các xã sáp nhập vào thành phố Huế là 100m2;

+ Các thị trấn thuộc huyện, các phường thuộc thị xã đồng bằng: 100m2

Riêng xã Phú Thuận, Phú Hải của huyện Phú Vang; thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền: 80m2)

+ Các xã trung du, miền núi: 150m2

+ Kích thước cạnh của thửa đất:

Kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 4m theo hướng song song với đường giao thông;

Kích thước chiều sâu thửa đất: lớn hơn hoặc bằng 05m.

- Trong trường hợp thửa đất gốc có kích thước cạnh hai mặt tiền nhỏ hơn 4m và tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu của hai mặt tiền nhưng khi tách thửa có diện tích tối thiểu đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quyết định 49/2021/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và kích thước cạnh hai mặt tiền tiếp giáp đường giao thông không thay đổi thì được tách thửa theo quy định

- Trong trường hợp tách thửa thành 02 thửa đất, trong đó có 01 thửa đất có cạnh mặt tiền kích thước từ 2,5m đến dưới 4m nhưng phần diện tích bên trong của thửa đất được tách thửa ra đảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước cạnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, thì được phép tách thửa. Phần diện tích từ cạnh mặt tiền đó kéo dài vào phái trong thửa đất phải sử dụng làm lối đi và người sử dụng không được xây dựng nhà ở trên phần diện tích này;

- Trong trường hợp tách thửa thành nhiều thửa đất, trong đó có 01 thửa đất diện tích ít hơn không quá 2m2 so với diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1, Điều 6;

- Trong việc tách thửa để phân chia tài sản thừa kế, ly hôn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, nếu không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định tại Điều 6 này thì không được tách thửa. Việc thoả thuận phân chia giá trị tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Trong trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất mới không đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định này đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì được phép tách thửa kết hợp với việc hợp thửa

- Trong trường hợp tách thửa đối với đất ở có phần đất nông nghiệp không liền kề đất ở thuộc quy hoạch đất giao thông, hành tháng bảo vệ mương nước nên không thể chuyển sang đất ở thì thửa đất ở sau khi tách ra đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quỹ tại Khoản 1, Điều 6 thì được phép tách thửa, phần diện tích quy hoạch giao thông, hành lang bảo vệ mương được tách thửa cùng thửa đất ở nhưng không được thực hiện các giao dịch mà không gắn liền với thửa đất ở đó.

- Đối với đất nông nghiệp: về tách thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

+ Đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa), đất nuôi trồng thuỷ sản:

Các xã, phường thuộc thành phố Huế: 200m2

Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 300m2

Các xã đồng bằng: 400m2

Các xã trung du miền núi: 500m2

Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác:

+ Các xã, phường thuộc thành phố Huế: 40m2;

+ Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 600m2;

+ Các xã đồng bằng: 80m2;

+ Các xã trung du, miền núi: 1.000m2

Đối với đất lâm nghiệp: 5.000m2

 

1.2 Quy định về lối đi chung khi tách thửa đất tại Thừa Thiên Huế

- Việc tách thửa thực hiện như sau:

+ Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành lối đi chung thì việc tách thửa đất được thực hiện sau khi có bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp nhận. Uỷ ban nhân dân các hueyen, thị xã, thành phố Huế rà soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ tầng kỹ thuật: giao thông, thoát nước,..; hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng, giao thông và phòng chống cháy nổ để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, môi trường,.. đảm bảo phù hợp theo quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật giao thông hiện hữu chung của khu vực.

+ Trong trường hợp tách thửa đối với thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc 5.000m2 thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi lấy ý kiến thông nhất của Sở Xây dựng theo quy định.

UBND cấp huyện xác định của thể loại đất theo hiện trạng sử dụng vào mục đích mởi lối đi chung.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chấp thuận sơ đồ mặt bằng phân lô trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc; phê duyệt bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô trong thời hạn không có 20 ngày làm việc.

- Trước khi thực hiện tách thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện đảm bảo các điều kiện sau:

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông, thoát nước hiện hữu theo bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt phẳng phân lô được Uỷ ban nhân dân cấp huyện thống nhất;

+ Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện,..) theo bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô được Uỷ ban nhân dân cấp huyện thống nhất hoặc bản vẽ mặt bằng phân lô được phê duyệt, sau khi người sử dụng đất xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu, được nghiệm thu và người sử dụng đất có văn bản tự nguyện trả lại đất theo mục đích sử dụng hiện trạng của thửa đất, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý. 

 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa tại Thừa Thiên Huế

- Người sử dụng đất đất nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Văn phòng đăng ký đất đai trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất người được cấp hoặc gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp hồ sơ nộp tại cấp xã;

- Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhân thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cấp nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại xã 

Trên đây là bài viết "Điều kiện tách thửa tại địa bàn Thừa Thiên Huế" của công ty chúng tôi, nếu quy khách hàng có vướng mắc có thể liên hệ hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ, giải đáp vướng mắc.  Xin cảm ơn Quý khách!