1. Quy định pháp luật về hoạt động tách thửa đất đai ?

Theo pháp luật hiện nay qua định, quá trình tách thửa đất đai chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang cho nhiều chủ thể khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định pháp luật.

Chủ thế có nhu cầu tách thửa đất đai cần lưu ý những điều kiện sau đây để được pháp luật công nhận hoạt động xin tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Đất thuộc quyền sở hữu của chủ thể sử dụng đất và không bị kê biên tài sản là đất đai nhằm đảm bảo cho việc thi hành án của Tòa án;

+ Đất đai cho hoạt động tách thửa cần có đầy đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản gắn liền với đất;

+ Đất đai cho hoạt động tách thửa vẫn đang trong thời hạn Nhà nước cấp quyền sử dụng;

+ Đất đai cho hoạt động tách thửa không phải là đất tranh chấp hoặc trong quá trình giải quyết tranh chấp.

 

2. Căn cứ pháp lý hướng dẫn Điều kiện tách thửa đất đai tại tỉnh Vĩnh Long ?

Căn cứ Luật Đất đai 2013.

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về thi hành Luật Đất đai.

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao gắn liền với nhà ở; điều kiên tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh vinh Long.

 

3. Điều kiện tách thửa đất đai tại tỉnh Vĩnh Long theo quy định pháp luật ?

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND hướng dẫn điều kiện tách, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bản tỉnh Vĩnh Long như sau:

+ Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

+ Tách thửa đất ở không tiếp giáp với đường giao thông theo bản đồ địa chính thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai có văn bản gửi phòng tài nguyên và môi trường. Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) tại tỉnh Vinh Long nơi có đất cần thẩm tra, xác minh thực tế nhu cầu, mục đích tách thửa đất và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tách thửa;

+ Tách thửa đất thành thửa đất mới có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho thửa đất mới;

+ Trường hợp tách thửa đất được cấp Giấy chứng nhận là đất ở và cây lâu năm thì diện tích đất ở (gồm cả thửa đất tách và thửa đất còn lại) phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu;

+ Trường hợp tách thửa đất mà các thửa mới tách và các thửa đất còn lại có hình dạng đặc biệt thì khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện hình vuông, hình chữ nhật, hình thang vuông nội tiếp bên trong thửa mới tách và bên trong thửa còn lại có diện tích, kích thước;

+ Diện tích, kích thức tối thiểu để được phép tách thửa đất phải theo quy định pháp luật.

 

4. Điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đai tại tỉnh Vinh Long

4.1. Đối với Đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở:

Loại đất này được quy định tại Điều 6- Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long như sau:

- Thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu:

+ Tại các phường, thị trấn:

  •  Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng bằng hoặc lớn hơn 20m: diện tích tối thiểu 45m2, chiều rộng tối thiểu 5m, chiều dài tối thiểu 5m
  •  Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới, nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với sông, kênh, rạch công cộng kinh mương lộ hiện hữu: diệc tích tối thiểu 36m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m

+ Tại các xã:

  • Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng bằng hoặc lớn hơn 20m: diện tích tối thiểu 50m, chiều rộng tối thiểu 5m, chiều dài tối thiểu 5m.
  • Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu: diện tích tối thiểu 40m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m.

- Thửa đất sau khi tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng kinh mương lộ hiện hữu:

+ Tại các phường thị trấn: diện tích tối thiểu 60m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m.

+ Tại các xã: diện tích tối thiểu 100m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m.

 

4.2. Đối với đất nông nghiệp: 

Loại đất này được quy định tại Khoản 1- Điều 7- Quyết định này như sau:

- Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp:

+ Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 1.000m2.

+ Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp còn lại phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 500m2.

- Đối với đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

Đối với loại đất này quy định tại Khoản 2- Điều 7 như sau:

- Diện tích, kích thước của thửa mới tách để chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu.

- Diện tích của thửa còn lại phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 100m2 đối với các phường, thị trấn; bằng hoặc lớn hơn 200m2 đối với các xã, đồng thời kích thước tối thiểu.

- Thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu:

+ Tại các phường, thị trấn:

  •  Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng bằng hoặc lớn hơn 20m: diện tích tối thiểu 45m2, chiều rộng tối thiểu 5m, chiều dài tối thiểu 5m
  •  Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới, nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với sông, kênh, rạch công cộng kinh mương lộ hiện hữu: diệc tích tối thiểu 36m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m

+ Tại các xã:

  • Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng bằng hoặc lớn hơn 20m: diện tích tối thiểu 50m, chiều rộng tối thiểu 5m, chiều dài tối thiểu 5m.
  • Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu: diện tích tối thiểu 40m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m

- Thửa đất sau khi tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng kinh mương lộ hiện hữu:

+ Tại các phường thị trấn: diện tích tối thiểu 60m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m.

+ Tại các xã: diện tích tối thiểu 100m2, chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 4m.

 

5. Dịch vụ tư vấn đất đai của của Công ty Luật Minh Khuê cho hoạt động tách thửa đất đai ?

Pháp luật không ngừng điều chỉnh quy định liên quan đến linh vực đất đai để phù hợp với nhu cầu sử dụng chung của người dân và mỗi tỉnh / thành phố cũng theo đó làm căn cứ điều chỉnh quy định tách thửa đất đai tại địa phương của mình. Luật Minh Khuê với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đất đai cho nhiều trường hợp trên khắp các tỉnh/ thành phố trong cả nước cam kết khi khách hàng sử dụng dịch vụ ủy quyền Thủ tục đăng ký tách thửa đất tại tỉnh Vĩnh Long như sau:

+ Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai luôn nắm bắt một cách nhanh nhất những quy định và văn bản hướng dẫn về tách thửa đất, hợp thửa đất tại mỗi địa phương khác nhau trên cả nước, trong đó có cả quy định đối với tỉnh Vĩnh Long.

+ Luật sư tư vấn lắng nghe nguyện vọng của khách hàng, tư đó nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra giải pháp nhanh nhất, tối ưu nhất cho khách hàng tại tỉnh Vĩnh Long khi muốn đăng ký tách thửa đất.

+ Khi khách hàng ủy quyền Đăng ký tách thửa đất đai tại tỉnh Vĩnh Long cho Luật sư Luật Minh Khuê, chúng tôi  cam kết hỗ trợ về mặt pháp lý trong toàn bộ quá trình đề nghị tách thửa đất cho khách hàng; nộp hồ sơ, đợi kết quả và trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong thời gian nhanh nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sự Luật Minh Khuê về vấn đề: Điều kiện tối thiểu tách thửa đất tại tỉnh Vĩnh Long, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ hỗ trợ sẽ giúp bạn trong việc tách thửa đất tại Vĩnh Long. Trong trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc bạn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn, để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn!