1. Điều lệ của công ty cổ phần thế nào khi có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật?

Khi một công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, việc quản lý và tổ chức hoạt động của công ty trở nên phức tạp hơn. Điều lệ của công ty phải cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật, đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quản lý doanh nghiệp. Điều lệ công ty cổ phần khi có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật được quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều quan trọng nhất là điều lệ công ty cần quy định rõ số lượng người đại diện theo pháp luật được phép và chức danh của họ. Ngoài ra, điều lệ cũng cần chỉ rõ quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của mỗi người đại diện.

Việc này giúp định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, tránh xung đột quyền lợi và mâu thuẫn trong quản lý công ty. Nếu điều lệ không quy định rõ việc phân chia quyền hạn và trách nhiệm giữa các người đại diện theo pháp luật, mỗi người đại diện sẽ được coi là đại diện đủ thẩm quyền của công ty trước bên thứ ba. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mơ hồ về quyền lợi và trách nhiệm, gây rủi ro pháp lý cho công ty trong quá trình giao dịch và tương tác với các bên liên quan.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc thiệt hại, tất cả các người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ chịu trách nhiệm liên đới, có nghĩa là họ sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm về mọi tổn thất pháp lý hoặc thiệt hại gây ra cho công ty. Điều này khuyến khích sự cẩn trọng và chịu trách nhiệm cao độ từ phía các người đại diện, đảm bảo sự bảo vệ cho lợi ích của công ty và các bên liên quan.

Như vậy thì việc quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty cổ phần là rất quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và ổn định trong quản lý và hoạt động của công ty. Theo đó thì trường hợp mà công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty phải quy định cụ thể về quyền nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. 

 

2. Quy định chung về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có trách nhiệm gì?

Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có các trách nhiệm sau đây:

Người đại diện theo pháp luật của một công ty cổ phần đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, đồng thời phải chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh khác nhau để đảm bảo tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm. Người đại diện theo pháp luật của một công ty cổ phần không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty mà còn đối mặt với nhiều khía cạnh khác nhau, đòi hỏi họ phải có trách nhiệm cao và tinh thần tỉnh táo để đảm bảo tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm trong mọi hành động của mình.

Trước hết, người đại diện theo pháp luật phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty một cách có trách nhiệm và đúng đắn. Điều này bao gồm việc tham gia vào việc ra quyết định chiến lược, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch pháp lý khác thay mặt cho công ty. Họ phải đảm bảo rằng mọi hành động của mình đều phản ánh lợi ích tốt nhất cho công ty, đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan.

Người đại diện pháp luật phải thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao cho họ một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất có thể. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của họ đều nhằm vào mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy lợi ích hợp pháp của công ty. Họ phải làm việc với sự công bằng và minh bạch, đồng thời tránh xa khỏi mọi hành động có thể gây ra thiệt hại hoặc không công bằng cho công ty và các cổ đông.

Một trong những nhiệm vụ chính của người đại diện pháp luật là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích hợp pháp của công ty. Điều này đòi hỏi họ phải đưa ra các quyết định dựa trên sự khách quan và chính xác, đảm bảo rằng mỗi hành động của họ đều hướng tới việc tăng trưởng và phát triển bền vững cho công ty. Họ cần phải xem xét mọi quyết định từ nhiều góc độ và đảm bảo rằng những hành động của mình không chỉ phản ánh sự quan tâm đến lợi ích ngắn hạn mà còn đảm bảo sự bền vững và phát triển dài hạn của công ty. Ngoài ra, người đại diện pháp luật cần phải hành động với sự công bằng và minh bạch. Họ phải xử lý mọi vấn đề và quyết định một cách công bằng, không thiên vị và không để bất kỳ ảnh hưởng cá nhân nào ảnh hưởng đến quyết định của họ. Đồng thời, họ cũng phải đảm bảo rằng mọi thông tin và quyết định được công bố một cách minh bạch và rõ ràng, giúp tạo ra một môi trường làm việc trung thực và minh bạch.

Thêm vào đó, người đại diện theo pháp luật phải trung thành với lợi ích của công ty. Điều này có nghĩa là họ không được phép lạm dụng địa vị, chức vụ của mình để thu lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác, trái với lợi ích cơ bản của công ty.

Một trách nhiệm quan trọng khác của người đại diện theo pháp luật là bảo đảm việc thông báo đầy đủ, kịp thời và chính xác về bất kỳ mối quan hệ, liên kết hoặc liên quan nào mà họ có với các công ty khác hoặc với bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến công ty mà họ đại diện. Điều này giúp công ty có được thông tin chính xác về tình hình tài chính và hoạt động của mình, từ đó có thể ra quyết định một cách minh bạch và hiệu quả.

Như vậy, điều quan trọng cần nhớ là người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ thiệt hại nào mà công ty phải chịu do vi phạm các trách nhiệm đã được quy định. Điều này nhấn mạnh tính cá nhân hóa của trách nhiệm và khuyến khích người đại diện pháp luật hành động với sự cẩn trọng và tỉnh táo.

 

3. Công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì ai đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Trong cấu trúc tổ chức quản lý của một công ty cổ phần, vai trò của người đại diện theo pháp luật là vô cùng quan trọng để đại diện cho công ty trong các giao dịch và quan hệ với bên thứ ba. Điều này đặc biệt trở nên phức tạp hơn khi công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020, khi công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật, người đó sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp Điều lệ của công ty chưa quy định rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tự nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty. Điều này là để đảm bảo rằng có một cá nhân đảm nhận vai trò người đại diện theo pháp luật khi không có quy định cụ thể.

Tuy nhiên, trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ đương nhiên trở thành những người đại diện theo pháp luật của công ty. Điều này có ý nghĩa là họ sẽ chịu trách nhiệm chung và đại diện cho công ty trong mọi quyết định và hành động pháp lý.

Vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là quyết định chiến lược và quản lý hàng ngày của công ty, và trong vai trò người đại diện theo pháp luật, họ cũng phải đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của họ tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của công ty. 

Nhìn chung thì khi công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ tự nhiên trở thành những người đại diện chính thức của công ty, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc quản lý và đại diện cho công ty trước pháp luật và các bên liên quan.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Bên cạnh đó tham khảo thêm: Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2023