Đơn của tôi được Ban thường vụ huyện ủy chấp nhận và ra thông báo số ...-TB/HU ngày 18/5/2015 “Ban thường vụ Huyện ủy nhất trí để đồng chí ...., Bí thư chi bộ, Giám đốc Đài truyền thanh- Truyền hình huyện A , được nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Giao phòng nội vụ UBND huyện tham mưu  thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với đồng chí .... theo đúng quy định”

Trưởng phòng nội vụ huyện A gặp tôi và thông báo rằng: Tôi không nằm trong diện đối tượng được nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. (Ông Trưởng phòng nội vụ nói rằng: Tôi không thuộc đối tượng là cán bộ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức…” . Tôi đã giải thích nhưng phòng nội vụ không chấp nhận.

Vì vậy Tôi gửi thư này nhờ Công ty luật Minh Khuê trợ giúp về pháp lý.Chính thức trả lời giúp tôi:

1. Tôi có thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo theo NĐ 26/2015/NĐ-CP hay không?

2. Nếu thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015 thì được hưởng những quyền lợi gì? Có được chuyển nghạch nâng lương không?

Người gửi: Bac

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Các trường hợp không được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động ?

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với nội dung thông tin anh cung cấp, quan điểm của Luật Minh Khuê đối với yêu cầu đặt ra từ phía anh như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật cán bộ công chức năm 2008;

- Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Thông tư 03/2008/TT-BNV hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ Nội vụ ban hành.

Nội dung tư vấn:

Yêu cầu thứ nhất: “Tôi có thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo theo NĐ 26/2015/NĐ-CP hay không?”

Điều 2 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm).

2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này."

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Khoản 1, khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ, công chức quy định:

"1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước."

Như vậy, căn cứ theo các quy định pháp luật trên và những gì anh trình bày trong file đính kèm thì anh đã được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Nhà nước trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước do đó anh là đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Theo quyết định số 278/QĐ-PTTH-TCCB của Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An ngày 11 tháng 3 năm 2011 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ Xác định nội dung điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Bắc giữ chức vụ Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Anh Sơn kể từ ngày 16/03/2011. Quyết định này đã xác định anh là cán bộ công chức được bổ nhiệm với chức danh quản lý trong cơ quan nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại Điều 51 Luật Cán bộ công chức năm 2008 về Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xác định

1. Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:

a) Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

>> Xem thêm:  Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu sớm ?

2. Thời gian bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ bổ nhiệm lại.

3. Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.”

Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức về Bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như sau:

1. Cơ quan quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 
a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại; 

c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; 

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật”.

Hiện tại thì anh xác nhận cụ thể lý do anh không đáp ứng đủ điều kiện tái bổ nhiệm.

Căn cứ vào thông tin anh cung cấp thì anh rơi vào đối tượng để được áp dụng nội dung trong Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu có được hưởng chế độ hưu trí không ?

Hơn thế nữa, nội dung này đã được khẳng định một lần nữa trong thông báo số 541-TB/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Anh Sơn về việc cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 “Ban thường vụ Huyện ủy nhất trí để đồng chí Trần Văn Bắc, Bí thư chi bộ, Giám đốc Đài truyền thanh- Truyền hình huyện Anh Sơn , được nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Giao phòng nội vụ UBND huyện tham mưu  thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Văn Bắc theo đúng quy định

Trong trường hợp này, Phòng Nội vụ UBND huyện trả lời nội dung trên hoàn toàn không đưa ra cơ sở. Tuy nhiên nội dung này chỉ trả lời bằng miệng nên chỉ là thông tin tham khảo. Anh vẫn chuẩn bị các tài liệu cho bộ hồ sơ để thực hiện nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Trường hợp bên phía Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết từ chối yêu cầu này của anh thì có quyền yêu cầu trả lời cho anh bằng một văn bản trả lời ghi rõ nội dung từ chối vì lý do gì. Và sau đó thì anh có thể thực hiện thủ tục kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Yêu cầu thứ hai: “Nếu thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015 thì được hưởng những quyền lợi gì? Có được chuyển nghạch nâng lương không?”

Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi:

“1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:

Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

>> Xem thêm:  Nghỉ hưu sớm có được lợi gì không ?

đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu;

e) Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí.

2. Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

3. Thời gian công tác tính hưởng trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định và chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ phục viên.

4. Khi tính trợ cấp nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau:

a) Dưới 03 tháng thì không tính;

b) Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 năm;

c) Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng một năm."

>> Xem thêm:  Quy định về độ tuổi và thời gian đóng BHXH đối với nữ khi chấm dứt HĐLĐ ?

Khoản 1 mục I Thông tư 03/2008/TT-BNV quy định về Đối tượng áp dụng:

Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức) có quá trình cống hiến lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có thông báo nghỉ hưu và đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên và tương đương (nhóm A1), nghạch chuyên viên chính và tương đương (nhóm A2) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang"

Khoản 2 mục II Thông tư 03/2008/TT-BNV quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng ngạch:

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này được xét nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, của Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (kể cả thanh niên xung phong) từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

b) Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu;

c) Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 143/2007/NĐ- CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cản bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu;

d) Về trình độ đào tạo:

- Đối với các ngạch công chức phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Đối với các ngạch viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh ngạch;

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm (từ năm 1991) được hưởng chế độ hưu trí như thế nào ?

đ) Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ"

Để trả lời cho yêu cầu này thì bên em cần thông tin cụ thể hơn nữa từ phía cá nhân anh để đối chiếu với các quy định nêu trên. 

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề của anh, anh có thể tham khảo và cho chúng tôi ý kiến.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hỏi về giấy tờ tùy thân và điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào ?