1. Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công ty, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 

2. Gói thầu hỗn hợp là gì?

Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Gói thầu hỗ hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và xây lắp (EC); thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế, cung cấp các hàng hóa và xây lắp (EPC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); đồng thời gồm có thiết kế, lập dự án, xây lắp (chìa khóa trao tay) và cung cấp hàng hóa cần thiết.

 

3. Điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp

Các hoạt động đấu thầu đã được thực hiện và tiến hành trên các cơ sở đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh, minh bạch đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế. Dựa trên Luật đấu thầu quy định về điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp như sau:

- Nhà thầu thực hiện nộp hồ sơ dự dơ tuyển và hồ sơ quan tâm cần độc lập về 2 mặt pháp lý và tài chính với các nhà thầu tư vấn lập các hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ mời quan tâm. Các hồ sơ dự tuyển và hồ sơ quan tâm cần được nhà thầu đánh giá rõ ràng, thực hiện việc thẩm định kết quả mời sơ tuyển, mời quan tâm.

- Nhà thầu tham dự cần được độc lập về tài chính và độc lập về pháp lý cùng các bên dưới đây:

  • Bên mời thầu, chủ đầu tư.
  • Đối với đấu thầu hạn chế, các nhà thầu khác cần cùng tham dự thầu bên trong một gói thầu.
  • Các nhà thầu tiến hành tư vấn lập, thẩm định, thẩm tra các hồ sơ dự toán, thiết kế; đánh giá các hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu cùng với các hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn các nhà thầu trong gói thầu đó.

- Nhà thầu tư vấn giám sát tiến hành  thực hiện các hợp đồng cần độc lập về tài chính và độc lập về pháp lý với những nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu, nhà thầu thực hiện hợp đồng trong gói thầu đó.

- Nhà đầu tư tham dự các gói thầu phải độc lập về tài chính và độc lập về pháp lý với những bên dưới đây:

  • Bên tiến hành mời thầu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, nhà thầu tư vấn đấu thầu thực hiện đến ngày ký kết hợp đồng của dự án.

Bên cạnh đó, nhà thầu tham dự các gói thầu hỗn hợp cần độc lập về tài chính và độc lập về pháp lý với những nhà thầu lập các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho các gói thầu đó, trừ các trường hợp những công việc có nội dung là một phần thuộc gói thầu hỗn hợp.

 

4. Quy định về dự toán gói thầu hỗn hợp

Dự toán gói thầu hỗn hợp thuộc một trong các dự toán gói thầu xây dựng. Dự toán gói thầu xây dựng (gọi tắt là dự toán gói thầu) là toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu: gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm thiết bị, gói thầu lắp đặt thiết bị, gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, gói thầu hỗn hợp.

Cách xác định dự toán gói thầu hỗn hợp: dự toán gói thầu hỗn hợp căn cứ vào nội dung, tính chất của từng gói thầu mà xác định gồm một số hoặc toàn bộ các gói thầu.

 

5. Hạn mức của gói thầu hỗn hợp với gói thầu quy mô nhỏ là gì?

Theo Luật đấu thầu của Chính phủ đưa ra, hạn mức của việc gói thầu quy mô nhỏ được nhà thầu lựa chọn như sau: Gói đấu thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp các dịch vụ như mua sắm hàng hóa, phi tư vấn có giá trị gói thầu không được vượt quá 10 ty đồng; đối với những gói thầu như gói thầu hỗn hợp và gói thầu xây lắp, giá trị của gói thầu không được vượt quá 20 tỷ đồng.

Do vậy, đối với gói thầu hỗn hợp, hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ sẽ là gói thầu hỗn hợp và trị giá gói thầu hỗ hợp này không vượt quá 20 tỷ đồng.

 

6. Hạn mức gói thầu hỗn hợp là bao nhiêu?

Gói thầu hỗn hợp thuộc trường hợp gói thầu có giá trị hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu và được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện về kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cũng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định về hạn mức chỉ định thầu:

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

Theo đó thì các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công, và gói thầu dự toán mua sắm thường xuyên thì cần áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo quy định trên. Công ty bạn tiến hành gói chỉ định thầu gói thầu bảo dưỡng máy móc cơ khí chuyên dùng, giá trị gói thầu dưới 500 triệu phù hợp với quy định của pháp luật.

 

7. Có thể đấu thầu qua mạng gói thầu hỗn hợp hay không?

Để có thể xác định gói thầu hỗn hợp có thể thực hiện đấu thầu qua mạng hay không, bạn cần căn cứ vào các thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải, cung cấp chi tiết các thông tin về đấu thầu, sử dụng và quản lý những giá trị bảo đảm dự thầu, áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, các hợp đồng cần được đảm bảo thực hiện không được hoàn trả theo đúng quy định về áp dụng chọn lựa các nhà thầu qua mạng.

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả các công tác về đấu thầu và thức đẩy việc đấu thầu qua mạng, các gói thầu có thể đấu thầu qua mạng được quy định rõ và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ ràng. Do vậy, các gói thầu thuộc các hạng mục vừa nêu trừ những gói thầu có những tính chất riêng biệt như gói thầu nhiều phần hay gói thầu hỗn hợp chưa thể áp dụng đấu thầu qua mạng, thì còn lại đều có thể áp dụng đấu thầu qua mạng.

Tóm lại, gói thầu hỗn hợp hiện nay vẫn chưa thể tổ chức được đấu thầu qua mạng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được gói thầu hỗn hợp là gì? và một số thông tin khác về gói thầu hỗn hợp.  Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề trên hoặc cần hỗ trợ tư vấn pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Luật Minh Khuê luôn đồng hành cùng bạn!