Chào Luật Minh Khuê! Đơn vị chúng tôi là một đơn vị sự nghiệp tự trang trải được UBND huyện thành lập, tham gia dự thầu một gói thầu tư vấn thuộc dự án của UBND huyện làm chủ đầu tư (QLĐH dự án thông qua BQL các dự án huyện). Sau khi nghiên cứu Điều 2, khoản 4, điểm a của Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể như sau: "4. Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1,2 và 3 Điều 6 của Luật đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a. Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;" Chúng tôi xin hỏi quý cơ quan như sau: Hai đơn vị chúng tôi là đơn vị sự nghiệp thuộc cùng UBND huyện quản lý là Ban quản lý các dự án là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đơn vị chúng tôi cũng là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đơn vị chúng tôi tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn một dự án của UBND huyện làm chủ đầu tư, (QLĐH dự án thông qua BQL các dự án huyện) được không trong khi hai đơn vị cùng một cơ quan quản lý là UBND huyện nhưng độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính?.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Xử lý tình huống trong đấu thầu

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu năm 2013

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?

Đơn vị các bạn là một đơn vị sự nghiệp tự trang trải được UBND huyện thành lập, tham gia dự thầu một gói thầu tư vấn thuộc dự án của UBND huyện làm chủ đầu tư (QLĐH dự án thông qua BQL các dự án huyện). Hai đơn vị các bạn là đơn vị sự nghiệp thuộc cùng UBND huyện quản lý là Ban quản lý các dự án là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đơn vị các bạn cũng là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Hai đơn vị các bạn là đơn vị sự nghiệp thuộc cùng UBND huyện quản lý là Ban quản lý các dự án là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đơn vị các bạn cũng là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đơn vị các bạn tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn một dự án của UBND huyện làm chủ đầu tư (QLĐH dự án thông qua BQL các dự án huyện) là không được kể cả khi hai đơn vị cùng một cơ quan quản lý là UBND huyện nhưng độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính. Dựa vào các căn cứ sau:

Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thấu, đó là:

"Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh."

Điều 6 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như sau

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách thức áp dụng mức chỉ định thầu mua sắm hàng hóa ? Quy trình chỉ định thầu rút gọn ?

"Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.

2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu;

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

3. Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

4. Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

b) Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

>> Xem thêm:  Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ? Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ?

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về tính độc lập của nhà thầu như sau: 

"Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

4. Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

d) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên."

Như vậy, đơn vi các bạn không được tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn một dự án của UBND huyện làm chủ đầu tư, (QLĐH dự án thông qua BQL các dự án huyện) trong khi hai đơn vị cùng một cơ quan quản lý là UBND huyện nhưng độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính.

>> Xem thêm:  Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ? Mẫu đơn dự thầu mới nhất

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Dân sự.

 

 

 

>> Xem thêm:  Nhà thầu thiết kế xây dựng có các quyền và nghĩa vụ nào theo chính sách pháp luật mới ? Ủy quyền ký kết hợp đồng đấu thầu ?