1. Điều kiện về tư cách đấu thầu với nhà thầu mua sắm theo CPTPP

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện về tư cách đấu thầu với nhà thầu mua sắm theo CPTPP cụ thể như sau:

- Tăng cường quy định về tư cách hợp lệ của các tổ chức tham gia đấu thầu xây dựng, chúng ta có thể mở rộng nội dung của hai điều kiện như sau:

+ Không được kết án trong vụ án phạm tội nghiêm trọng hoặc có bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng nào trong vòng 03 năm trước khi nộp hồ sơ thầu. Điều này đảm bảo rằng những tổ chức tham gia đấu thầu có một lịch sử pháp lý vững chắc và không gây ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá khứ.

+ Phải có bằng chứng rõ ràng cho thấy không có vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp của nhà thầu trong khoảng thời gian 03 năm trước khi nộp hồ sơ thầu. Điều này đặt ra yêu cầu cao về đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo rằng những tổ chức tham gia đấu thầu không chỉ tuân thủ các quy định pháp lý mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đạo đức và chuẩn mực chuyên nghiệp trong lĩnh vực công việc của họ

- Để đảm bảo tính minh bạch, đạo đức và hiệu quả trong các hoạt động đấu thầu xây dựng, yêu cầu cá nhân nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không chịu án phạt hoặc quyết định cuối cùng của tòa án trong vụ án phạm tội nghiêm trọng hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu: Tất cả các cá nhân tham gia đấu thầu xây dựng phải có bản súc tiết rằng họ không bị kết án hoặc phải chấp nhận quyết định cuối cùng của tòa án về các vụ án liên quan đến phạm tội nghiêm trọng hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác trong vòng 03 năm trước khi nộp hồ sơ thầu. Điều này nhằm đảm bảo tính chất đạo đức và pháp lý của các cá nhân tham gia đấu thầu.

+ Không có bằng chứng về hành vi vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu: Tự tin trong việc đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và thái độ chuyên nghiệp, yêu cầu từ các cá nhân tham gia đấu thầu xây dựng phải cung cấp bằng chứng cụ thể và rõ ràng cho thấy rằng họ không có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào liên quan đến đạo đức nghề nghiệp trong vòng 03 năm trước khi nộp hồ sơ thầu. Điều này thể hiện sự cam kết vững chắc đối với chuẩn mực đạo đức và đáng tin cậy trong ngành xây dựng.

Quy định về tư cách hợp lệ này được thiết lập để đảm bảo rằng các cá nhân tham gia đấu thầu xây dựng không chỉ tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà còn thể hiện sự tận tụy đối với tiêu chuẩn đạo đức và chuyên nghiệp của ngành công việc của họ

2. Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Theo quy định tại Nghị định 95/2020/NĐ-CP về việc hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:

- Nguyên tắc dối xử quốc gia và không phân biệt đối xử: Cơ quan mua sắm phải thực hiện nguyên tắc đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử trong các hoạt động mua sắm của mình. Điều này bao gồm:

+ Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các nước thành viên với hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước: Cơ quan mua sắm phải đảm bảo rằng hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các nước thành viên được xem xét và đánh giá một cách bình đẳng với hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước. Không được thiết lập bất kỳ hạn chế hoặc điều kiện đặc biệt nào có thể tạo ra sự phân biệt.

+ Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các nước thành viên: Cơ quan mua sắm phải đảm bảo rằng hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các nước thành viên được đối xử một cách bình đẳng. Không được ưu tiên hoặc thiết lập các điều kiện đặc biệt đối với một quốc gia nào đó.

+ Đối xử bình đẳng giữa các nhà thầu trong nước, không phụ thuộc vào việc có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài hoặc mối liên kết tổ chức với nước ngoài: Cơ quan mua sắm phải đảm bảo rằng các nhà thầu trong nước đều được đối xử một cách bình đẳng, không phụ thuộc vào việc họ có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài hoặc có mối liên kết tổ chức với nước ngoài. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và cạnh tranh trong quá trình mua sắm công

- Quy tắc xuất xứ

+ Xác định xuất xứ hàng hóa trong gói thầu: Trong phạm vi quy định của Nghị định này, nguyên tắc xác định xuất xứ của hàng hóa trong gói thầu là một phần quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu. Xuất xứ này sẽ dựa trên những quy định và chuẩn mực được thiết lập bởi pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

+ Pháp luật về xuất xứ hàng hóa: Quy định về xuất xứ hàng hóa sẽ phản ánh sự tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến nguồn gốc của hàng hóa. Cụ thể, việc xác định xuất xứ sẽ tuân thủ các quy định về xuất xứ hàng hóa trong các thỏa thuận thương mại, hiệp định tự do thương mại, và các quy định quốc tế liên quan đến việc xác định nguồn gốc của sản phẩm.

+ Sự đảm bảo về xuất xứ: Quy tắc xuất xứ này đảm bảo rằng xuất xứ của hàng hóa sẽ được xác định một cách rõ ràng, căn cứ vào các yêu cầu pháp luật hiện hành và các hiệp định thương mại có liên quan. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quy trình đấu thầu và góp phần tạo điều kiện cạnh tranh tốt hơn cho tất cả các bên tham gia

- Biện pháp ưu đãi trong nước

+ Áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước: Để thúc đẩy phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu, cơ quan mua sắm có thể áp dụng các biện pháp ưu đãi trong nước cho gói thầu thuộc phạm vi quy định của Nghị định này. Các biện pháp ưu đãi này sẽ tuân thủ lộ trình được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều 15 Nghị định số 95 nêu trên.

+ Thời hạn áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước: Cơ quan mua sắm chỉ được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước trong khoảng thời gian được quy định tại Điều 15 Nghị định số 95/2020. Khi kết thúc thời hạn này, cơ quan mua sắm sẽ không thể tiếp tục áp dụng các biện pháp ưu đãi trong nước.

+ Mục tiêu của biện pháp ưu đãi trong nước: Mục tiêu chính của việc áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và sản phẩm trong nước, đồng thời đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu. Biện pháp ưu đãi trong nước phải được thiết kế sao cho cả hai mục tiêu này có thể được đạt được một cách cân đối và hiệu quả

3. Cách xác định giá gói thầu với gói thầu mua sắm tập trung

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 09/2022/NĐ-CP thì xác dịnh giá gói thầu cho các dự án mua sắm tập trung và mua hàng hóa, dịch vụ lặp đi lặp lại hàng năm

- Xác định nhu cầu sử dụng trong một năm: Để tránh sự phân chia không cần thiết của gói thầu, việc xác định giá gói thầu sẽ dựa trên nhu cầu sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ trong một năm. Mục tiêu là tối ưu hóa quá trình đấu thầu và đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm cho tổ chức.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá khứ: Giá gói thầu cũng có thể dựa trên kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá khứ, đặc biệt khi đó là kết quả của quá trình đấu thầu tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự trong vòng 12 tháng trước thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Điều này được thực hiện dựa trên cơ sở phù hợp với khối lượng mua sắm và giá cả thị trường tại thời điểm đó. Trong trường hợp không có kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, sẽ căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng hoặc ít nhất là 03 báo giá đã được xem xét theo cách phù hợp với khối lượng mua sắm và giá cả thị trường. Hoặc cũng có thể dựa trên giá được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp công bố và có thể được truy xuất qua mạng Internet.

- Mục tiêu của việc xác định giá gói thầu: Mục tiêu chính của việc xác định giá gói thầu là đảm bảo sự minh bạch, công bằng, và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu. Quy trình này sẽ giúp đạt được sự hiệu quả và tiết kiệm cho các tổ chức, đồng thời đảm bảo rằng giá gói thầu phản ánh đúng giá trị thực sự của sản phẩm hoặc dịch vụ được mua.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Điều kiện để nhà thầu tham gia Đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.