1. Người bệnh chết thuốc hướng thần phát cho người bệnh có bị hủy?

Theo quy định tại khoản 2, khoản Điều 6 của Thông tư 20/2017/TT-BYT, có các quy định về việc cấp, phát, sử dụng, hủy thuốc như sau:

Đối với cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, việc cấp phát và sử dụng các thuốc phải được kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các quy định sau đây:

- Khoa điều trị, phòng khám tổng hợp và lập Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT cho khoa, phòng khám của mình.

- Bộ phận dược cấp phát thuốc cho các khoa điều trị, phòng khám theo Phiếu lĩnh thuốc và phải theo dõi, ghi chép đầy đủ số lượng thuốc xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất vào sổ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này.

- Tại các khoa điều trị, phòng khám, sau khi nhận thuốc, người được phân công nhiệm vụ phải kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, hạn dùng, số lượng thuốc trước khi tiêm hoặc phát, hướng dẫn sử dụng và trực tiếp cấp phát cho người bệnh.

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất không sử dụng hết hoặc do người bệnh chuyển cơ sở hoặc bị tử vong, khoa điều trị, phòng khám phải trả lại bộ phận dược. Trưởng bộ phận dược phải xem xét điều kiện cụ thể để quyết định tái sử dụng hoặc hủy theo quy định và lập biên bản lưu tại cơ sở.

- Trưởng bộ phận dược hoặc người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên được người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản ký duyệt Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất của khoa điều trị, phòng khám.

- Trưởng khoa điều trị hoặc phó khoa điều trị được trưởng khoa giao nhiệm vụ bằng văn bản, trưởng phòng khám hoặc phó phòng khám được trưởng phòng khám giao nhiệm vụ bằng văn bản ký duyệt Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất cho khoa, phòng của mình.

Trong trường hợp thuốc hướng thần không sử dụng hết do người bệnh chuyển cơ sở hoặc tử vong, quy định yêu cầu cơ sở điều trị hoặc phòng khám phải trả lại bộ phận dược. Trong trường hợp này, trưởng bộ phận dược có trách nhiệm xem xét các điều kiện cụ thể để quyết định xem thuốc có thể tái sử dụng hay phải hủy theo quy định. Quyết định này phải được ghi thành biên bản và lưu tại cơ sở.

Để hủy thuốc hướng thần, cơ sở điều trị hoặc phòng khám cần có công văn cho phép từ Sở Y tế tại cơ sở đặt trụ sở. Điều này đảm bảo việc hủy thuốc được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định liên quan đến việc vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại.

Việc tuân thủ quy định về việc trả lại hoặc hủy thuốc hướng thần không sử dụng hết là cực kỳ quan trọng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và ngăn chặn rủi ro liên quan đến việc sử dụng sai hoặc lạm dụng thuốc gây nghiện. Đồng thời, việc lập biên bản và ghi lại quy trình hủy thuốc cũng giúp tạo ra bằng chứng và minh chứng cho việc thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy định này nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và kiểm soát việc sử dụng thuốc hướng thần, từ việc cấp phát đến việc trả lại hoặc hủy. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho người bệnh, ngăn chặn lạm dụng và đảm bảo rằng thuốc được sử dụng đúng mục đích và theo đúng quy định của cơ quan y tế.

 

2. Giữa các cơ sở việc giao nhận và vận chuyển thuốc hướng thần cần tuân thủ những yêu cầu nào?

Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 20/2017/TT-BYT, có những yêu cầu cụ thể về việc giao nhận và vận chuyển giữa các cơ sở như sau:

- Yêu cầu đối với cơ sở và người vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt:

+ Đối với cơ sở tham gia quá trình giao, nhận thuốc phóng xạ, cần có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, phạm vi vận chuyển nguồn phóng xạ. Người giao, người nhận, người vận chuyển thuốc phóng xạ phải có chứng chỉ an toàn bức xạ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Đối với người vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, khi làm nhiệm vụ phải mang theo văn bản giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở, giấy tờ tùy thân hợp lệ, hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho.

- Yêu cầu đối với việc giao nhận, vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt:

+ Khi tiến hành giao, nhận các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, cần có Biên bản giao nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IX của Thông tư.

+ Khi giao, nhận thuốc, nguyên liệu làm thuốc, người giao và người nhận thuốc phải tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin về tên thuốc, tên nguyên liệu, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo các tiêu chí quan sát được. Đồng thời, phải ký và ghi rõ họ tên vào chứng từ xuất kho, nhập kho.

+ Trong quá trình vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, cần đảm bảo an ninh và tránh thất thoát.

Hoạt động giao nhận và vận chuyển thuốc hướng thần giữa các cơ sở, cá nhân và tổ chức liên quan là một quá trình quan trọng và phức tạp trong ngành dược phẩm. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc này, cần tuân thủ các yêu cầu quan trọng được quy định trong quy chế.

Trước hết, đối với các cơ sở và người vận chuyển thuốc hướng thần, việc kiểm soát đặc biệt là điều cần thiết. Đối với các cơ sở tham gia quá trình giao, nhận thuốc phóng xạ, yêu cầu phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ và phạm vi vận chuyển nguồn phóng xạ. Đồng thời, người giao, người nhận và người vận chuyển thuốc phóng xạ cũng phải có chứng chỉ an toàn bức xạ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, người vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các dược chất liên quan cũng phải tuân thủ một số yêu cầu quan trọng. Khi làm nhiệm vụ, họ cần mang theo văn bản giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở, giấy tờ tùy thân hợp lệ, hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho. Điều này giúp đảm bảo rằng việc vận chuyển thuốc và các chất liên quan được thực hiện một cách hợp pháp và an toàn.

Về quá trình giao nhận và vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cần tuân thủ các quy định cụ thể. Trước khi giao, nhận các loại thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc, cần có biên bản giao nhận theo mẫu quy định tại quy chế. Biên bản này ghi lại thông tin chi tiết về tên thuốc, tên nguyên liệu, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng và chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Đồng thời, người giao và người nhận thuốc phải tiến hành kiểm tra và đối chiếu thông tin này, ký vào chứng từ xuất kho, nhập kho và ghi rõ họ tên.

Trong quá trình vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất liên quan, an ninh và tránh thất thoát là một ưu tiên quan trọng. Cần đảm bảo rằng quá trình vận chuyển diễn ra trong môi trường an toàn và không gây rủi ro cho người và tài sản. Các biện pháp bảo mật phù hợp phải được áp dụng để đảm bảo an ninh và tránh mất mát trong quá trình này.

Tổng kết lại, việc giao nhận và vận chuyển thuốc hướng thần đòi hỏi sự tuân thủchặt chẽ theo các yêu cầu và quy định đối với cơ sở, cá nhân và tổ chức liên quan. Quá trình này đòi hỏi sự kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở và người vận chuyển thuốc hướng thần, đảm bảo rằng họ có giấy phép và chứng chỉ an toàn bức xạ khi làm việc với thuốc phóng xạ. Ngoài ra, việc vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất và các chất liên quan cần tuân thủ các quy định về văn bản giao nhiệm vụ, giấy tờ tùy thân, hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của quá trình vận chuyển.

 

3. Phải báo cáo đột xuất về thuốc hướng thần lên Bộ Y tế trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 20/2017/TT-BYT, khi xảy ra trường hợp nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc hướng thần, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại, phải lập báo cáo bằng văn bản và gửi về Bộ Y tế theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục XII kèm theo Thông tư này. Thời hạn để thực hiện việc báo cáo này là 48 giờ kể từ khi phát hiện sự nhầm lẫn hoặc thất thoát đã xảy ra.

Trong trường hợp xảy ra nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc hướng thần, các cơ sở y tế như khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cũng như các cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại, phải tuân thủ quy định này. Họ cần lập báo cáo bằng văn bản và gửi đến Bộ Y tế theo mẫu báo cáo được quy định chi tiết trong Phụ lục XII của Thông tư 20/2017/TT-BYT. Thời gian để thực hiện việc này là 48 giờ kể từ khi phát hiện sự nhầm lẫn hoặc thất thoát đã xảy ra.

Việc lập báo cáo và gửi về Bộ Y tế là một quy định quan trọng nhằm đảm bảo sự theo dõi và kiểm soát các trường hợp nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc hướng thần. Báo cáo này giúp cung cấp thông tin chi tiết về tình hình xảy ra, bao gồm loại thuốc, số lượng, nguyên nhân và các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục tình huống. Việc gửi báo cáo về Bộ Y tế giúp cho cơ quan có thẩm quyền có thông tin chính xác và kịp thời để đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và quản lý chặt chẽ các loại thuốc hướng thần.

Vì vậy, cần tuân thủ quy định này và thực hiện việc lập báo cáo đột xuất và gửi về Bộ Y tế trong thời hạn 48 giờ kể từ khi xảy ra sự nhầm lẫn hoặc thất thoát. Điều này đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và khắc phục triệt để các vấn đề liên quan đến thuốc hướng thần và đảm bảo an toàn sức khỏe của công chúng.

Xem thêm >> Thuốc hướng thần là gì? Sử dụng chất hướng thần có bị phạt không?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!