Kiểm toán (AUDIT) là sự kiểm tra chính thức sổ sách và hồ sơ chứng từ của một doanh nghiệp được thực hiện định kỳ bởi một cơ quan không thuộc công ty đó để xác định tình trạng tài chính của công ty, khám phá các sai sót trong việc ghi chép, tình trạng không nhất quán và những báo cáo không chính xác về Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp đó.

An official examination of the books and records of a business enterprise made periodically by an outside agency to determine its financial status, uncover clerical errors, discrepancies, and misstatements respecting funds or resources.