1. Quy định về mẫu quyết định ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước

>> Xem ngay: Mẫu quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước (ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước/quy trình kiểm toán)

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 01/2023/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quyết định về Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ chuẩn mực kiểm toán;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước, bao gồm:

1. Các nguyên tắc và quy định về kiểm toán tài chính.

2. Quy trình và phương pháp kiểm toán.

3. Các hướng dẫn và biểu mẫu liên quan đến kiểm toán.

Điều 2. Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước sẽ được áp dụng trong tất cả các hoạt động kiểm toán tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, tổ chức kiểm toán và đơn vị được kiểm toán trong hệ thống kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm chung trong việc triển khai, hướng dẫn, và giám sát việc sử dụng Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mọi quy định trái với nó.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kiểm toán viên;

- Lưu VT, HS

Tổng Kiểm toán nhà nước

(Chữ ký, dấu)

Mẫu Quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước/ quy trình kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng:

1. Chuẩn Mực Kiểm Toán Nhà Nước (dưới đây gọi là "Chuẩn Mực") nhằm xác định các nguyên tắc và quy định về kiểm toán tài chính tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, tổ chức kiểm toán, và đơn vị được kiểm toán trong hệ thống kiểm toán nhà nước.

2. Chuẩn Mực áp dụng cho mọi hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Cấu trúc của Chuẩn Mực:

Chuẩn Mực gồm các phần sau:

1. Phần 1: Nguyên tắc và quy định về kiểm toán tài chính.

2. Phần 2: Quy trình và phương pháp kiểm toán.

3. Phần 3: Hướng dẫn và biểu mẫu liên quan đến kiểm toán.

Điều 3. Quy trình kiểm toán:

1. Quy trình kiểm toán tài chính gồm các bước sau:

a. Xác định mục tiêu kiểm toán.

b. Lập kế hoạch kiểm toán.

c. Thực hiện kiểm toán.

d. Đánh giá kết quả kiểm toán.

e. Báo cáo kiểm toán.

2. Mỗi bước trong quy trình kiểm toán được thực hiện theo quy định của Chuẩn Mực.

Điều 4. Hiệu lực:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mọi quy định trái với nó.

Tổng Kiểm toán nhà nước

(Chữ ký, dấu)

 

2. Ai có thẩm quyền bầu Tổng Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ theo quy định Điều 118 của Hiến pháp năm 2013 tạo ra cơ cấu quản lý kiểm toán quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Cụ thể:

- Vai trò của Kiểm toán nhà nước: Kiểm toán nhà nước là một cơ quan độc lập, hoạt động dưới sự tuân theo pháp luật. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước là thực hiện kiểm toán về việc quản lý và sử dụng tài chính và tài sản công.

- Tổng Kiểm toán nhà nước: Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước và được Quốc hội bầu cử. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định bởi luật. Tổng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, cũng như báo cáo về công tác của mình trước Quốc hội. Trong trường hợp Quốc hội không họp, Tổng Kiểm toán nhà nước phải chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quyền và nhiệm vụ cụ thể: Chi tiết về quyền hạn, nhiệm vụ, và tổ chức hoạt động của Kiểm toán nhà nước sẽ được luật định. Tuy nhiên, pháp luật đã xác định một số quyền và nhiệm vụ cơ bản, bao gồm việc thực hiện kiểm toán và báo cáo kết quả kiểm toán cho các cơ quan chính quyền và Quốc hội.

Pháp luật xác định vai trò quan trọng của Kiểm toán nhà nước trong việc đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và công bằng trong quản lý tài chính và tài sản công của Nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan này, được bầu cử bởi Quốc hội và có trách nhiệm thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo kết quả kiểm toán trước Quốc hội. Điều này giúp đảm bảo rằng nguồn tài chính công và tài sản công được quản lý một cách cẩn thận và không bị lạm quyền hoặc tham nhũng. Chi tiết về quyền hạn và nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước sẽ được luật định để đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình kiểm tra.

 

3. Tổng kiểm toán nhà nước cần đáp ứng các điều kiện gì về chức danh?

Căn cứ điểm 2.14 khoản 2 Mục I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước như sau:

- Hiểu biết sâu rộng về hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế, nhất là lĩnh vực phụ trách: Điều này đòi hỏi Tổng Kiểm toán Nhà nước phải có kiến thức sâu về cả pháp luật nội địa và quốc tế để đảm bảo tính chính xác và phù hợp của các kiểm toán.

- Có năng lực nghiên cứu, đề xuất cụ thể hoá, thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước: Điều này đòi hỏi khả năng nghiên cứu, phân tích, và đề xuất các biện pháp cụ thể để cải thiện hiệu quả của kiểm toán và tuân thủ quy định pháp luật.

- Có năng lực phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị: Tổng Kiểm toán cần phải có khả năng làm việc cùng với các cơ quan chính trị khác để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của công việc kiểm toán.

- Am hiểu quản lý nhà nước, có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp thuộc lĩnh vực phụ trách: Tổng Kiểm toán cần phải có sự hiểu biết sâu rộng về cách quản lý và điều hành nhà nước, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và quản lý tại các vị trí lãnh đạo.

- Không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không vụ lợi; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí: Tổng Kiểm toán cần phải có phẩm chất đạo đức cao, không bị chi phối bởi áp lực từ lợi ích cá nhân hoặc nhóm, và có khả năng kiên quyết trong việc đấu tranh chống lại tham nhũng và lãng phí.

- Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp thứ trưởng và tương đương hoặc lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh: Điều này đòi hỏi Tổng Kiểm toán đã có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý tại các cấp độ cao trong hệ thống quản lý nhà nước hoặc tại cấp tỉnh.

Với các tiêu chuẩn và yêu cầu này, Tổng Kiểm toán Nhà nước được kỳ vọng sẽ có khả năng thực hiện công việc kiểm toán một cách chính xác, công bằng, và hiệu quả, đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của các hoạt động của tổ chức và cơ quan nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước, với sự đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu này, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các hoạt động kiểm toán và quản lý nhà nước. Nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước không chỉ là kiểm toán tài chính mà còn là sự đảm bảo sự minh bạch, trung thực, và hiệu quả của các hoạt động của tổ chức và cơ quan nhà nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung sau: Quy định về mẫu quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước (quy định trực tiếp). Chúng tôi giới thiệu dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc pháp lý của bạn. Liên hệ qua email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ.