Đơn vị:................

 

Mẫu số  09 - TT

Bộ phận .............

 

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

 

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày..... tháng..... năm....

Họ và tên người chi: ....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):  ..............................................................................................

Chi cho công việc: .......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bằng chữ:................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)