1. Mẫu phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp(Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) mới nhất

>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp(Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Áp dụng đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại) 

[01] Dầu thô: ☑ [02] Condensate: □

[03] Kỳ tính thuế: Năm 2023.

[03a] Lần đầu ☑ [03b] Bổ sung lần thứ: 03

[04] Tên người nộp thuế: Công ty Dầu khí XYZ

[05] Mã số thuế: 178965890

[06] Tên đơn vị được uỷ quyền [ ] hoặc Đại lý thuế [ ]: Đại lý thuế XỤK

 [07] Mã số thuế: 0978634578

STT

Số lần xuất bán thứ

Ngày xuất bán

Ngày/tháng tờ khai phụ thu tạm tính

 Số phụ thu tạm tính đã nộp

Ghi chú

 USD

 VNĐ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I. Đối với Phụ thu tạm tính theo từng lần xuất bán 

 

1

 1

 2023-01-05

 2023-01-10

 10,000 

220,000,000 

 Bán dầu thô cho công ty DEF

2

 1

 2023-02-15

  2023-02-20

  8,500

 180,000,000

 Bán dầu thô cho công ty GHI

3

 1

 2023-03-25

 2023-03-30

 9,200

 210,000,000

 Bán dầu thô cho công ty JKL

II. Phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư 

 

1

 2

 2023-04-10

 2023-04-15

 11,500

 280,000,000

 Bán dầu thô cho công ty DEF

2

 2

 2023-05-20

 2023-05-25

 8,800

 190,000,000

 Bán dầu thô cho công ty MNO

Tổng cộng

 

 

 1,370,000,000

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Trịnh Huy Hoàng

Chứng chỉ hành nghề số: 086746

Thành Phố Hải Dương, ngày 18 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

2. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp(Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro)

Bước 1: Xác định thông tin cần khai báo

Trước khi điền mẫu Phụ lục Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp, xác định các thông tin sau đây:

- Loại sản phẩm đang nộp phụ thu tạm tính, ví dụ: Dầu thô, Condensate, ...

- Kỳ tính thuế, thường là năm kế toán.

- Thông tin về người nộp thuế hoặc đơn vị được uỷ quyền, bao gồm tên, mã số thuế, và địa chỉ.

- Thông tin về nhân viên đại lý thuế nếu có (họ tên, chứng chỉ hành nghề).

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu

Bắt đầu điền thông tin vào mẫu Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp dựa trên các hộp lựa chọn và các trường thông tin như sau:

[01] [ ] Dầu thô: Đánh dấu (☑) vào ô nếu sản phẩm là Dầu thô. [02] [ ] Condensate: Đánh dấu (☑) vào ô nếu sản phẩm là Condensate.

[03] Kỳ tính thuế: Ghi năm tính thuế (ví dụ: "2023").

+ [03a] [ ] Lần đầu: Đánh dấu (☑) vào ô nếu đây là lần đầu tiên khai báo phụ thu tạm tính.

+ [03b] Bổ sung lần thứ: Ghi số lần bổ sung phụ thu tạm tính (nếu có).

[04] Tên người nộp thuế: Ghi tên người nộp thuế hoặc tên công ty. [05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của người nộp thuế hoặc công ty.

[06] [ ] Tên đơn vị được uỷ quyền: Đánh dấu (☑) vào ô nếu người nộp thuế ủy quyền cho đơn vị nào đó. [06] [ ] Đại lý thuế: Đánh dấu (☑) vào ô nếu người nộp thuế ủy quyền cho đại lý thuế.

[07] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của đơn vị được uỷ quyền hoặc đại lý thuế (nếu có).

Sau đó, điền chi tiết từng lần xuất bán thứ và phụ thu tạm tính đã nộp vào bảng kê theo cấu trúc như sau:

+ STT: Số thứ tự của từng lần xuất bán thứ.

+ Số lần xuất bán thứ: Ghi số lần xuất bán thứ.

+ Ngày xuất bán: Ghi ngày xuất bán sản phẩm.

+ Ngày/tháng tờ khai phụ thu tạm tính: Ghi ngày và tháng khi tờ khai phụ thu tạm tính đã được nộp.

+ Số phụ thu tạm tính đã nộp USD: Ghi số tiền phụ thu tạm tính đã nộp (nếu có).

+ Số phụ thu tạm tính đã nộp VNĐ: Ghi số tiền phụ thu tạm tính đã nộp (nếu có).

+ Ghi chú: Ghi mô tả giao dịch hoặc thông tin cần thêm (nếu có).

Bước 3: Tính tổng số phụ thu tạm tính đã nộp

Tính tổng số phụ thu tạm tính đã nộp từ các lần xuất bán và điền vào ô "Tổng cộng."

Bước 4: Cam đoan và ký tên

Sau khi điền đầy đủ thông tin và tính toán tổng số phụ thu tạm tính đã nộp, người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp cam đoan tính chính xác của số liệu đã khai trên biểu mẫu. Sau đó, ký tên và điền thông tin liên quan đến người nộp thuế hoặc nhân viên đại lý thuế (nếu có) như họ và tên, chứng chỉ hành nghề, ngày tháng năm.

Bước 5: Nộp bản khai

Nộp mẫu Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp và các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế có thẩm quyền. Đảm bảo giữ lại bản sao hoặc bản photo cho việc lưu trữ và tham khảo trong tương lai.

Sau khi điền đầy đủ thông tin từng lần xuất bán và số tiền phụ thu tạm tính đã nộp vào bảng kê, công ty Liên doanh tính tổng số tiền phụ thu tạm tính đã nộp trong kỳ tính thuế và cam đoan tính chính xác của các số liệu đã khai. Cuối cùng, công ty nộp biểu mẫu và các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế có thẩm quyền để tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Công ty cần kiểm tra kỹ lưỡng lại các thông tin đã điền vào biểu mẫu để đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót. Điều này đảm bảo rằng số liệu đã khai phục vụ đúng mục đích và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan thuế.

 

3. Trường hợp sử dụng phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp(Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro)

Phụ lục Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) là một tài liệu bổ sung và cụ thể dùng để báo cáo số tiền phụ thu tạm tính đã nộp cho cơ quan thuế. Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, như một công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ, cần thực hiện quy định của cơ quan thuế về việc nộp thuế tạm tính trong quá trình xuất bán các loại sản phẩm như Dầu thô và Condensate. Trong quá trình hoạt động, công ty Liên doanh thường thực hiện các giao dịch xuất bán các loại sản phẩm dầu thô và condensate. Tuy nhiên, do quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể kéo dài trong một kỳ tính thuế (ví dụ: năm kế toán), nên việc chờ đợi đến cuối kỳ tính thuế mới nộp thuế cuối kỳ có thể gây khó khăn cho công ty.

Để giảm thiểu khó khăn này, cơ quan thuế cho phép các doanh nghiệp nộp thuế tạm tính trong quá trình hoạt động bằng cách sử dụng các biểu mẫu tự khai tạm tính. Phụ lục Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) là một trong những biểu mẫu tự khai tạm tính này. Phụ lục Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp bao gồm các thông tin chi tiết về các lần xuất bán sản phẩm trong kỳ tính thuế. Cụ thể, biểu mẫu này bao gồm các trường thông tin như số lần xuất bán thứ, ngày xuất bán, ngày/tháng tờ khai phụ thu tạm tính, số tiền phụ thu tạm tính đã nộp (tính bằng cả USD và VNĐ), và ghi chú mô tả giao dịch.

Trường hợp sử dụng Phụ lục Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) là khi Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cần nộp thuế tạm tính đối với việc xuất bán các loại sản phẩm như Dầu thô, Condensate, và có thể các loại khác nếu liên quan. Phụ lục Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp là một phần của Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 02-1/PTHU-VSP, và được sử dụng để báo cáo và nộp số tiền phụ thu tạm tính tương ứng với các giao dịch xuất bán của công ty Liên doanh trong kỳ tính thuế. Điều này giúp công ty đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan thuế và đáp ứng các nghĩa vụ thuế theo quy định của luật pháp.

Để biết thêm các nội dung khác có liên quan thì quý khách xem thêm bài viết sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê sản lượng và giá bán dầu thô khai thác. Xin vui lòng liên hệ qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc số hotline 1900.6162 để được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng và tin cậy. Liên hệ ngay để nhận được sự giúp đỡ tốt nhất.