BẢNG KÊ HỒ SƠ DI CHUYỂN                  

(Kèm theo giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH)

Hồ sơ di chuyển của Ông/Bà ............................................., số hồ sơ.............................., gồm có:

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

4. ..........................................................................................

5 ...........................................................................................

6. ..........................................................................................

 

 

............., ngày..... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG
TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)