1. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách khai mẫu Phụ lục Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ (mẫu 01/VTNN) cho hãng vận tải nước ngoài:

Bước 1: Thông tin cơ bản

- Tại ô [01], điền năm tính thuế, ví dụ: "2023".

- Tại ô [02], nếu đây là lần đầu tiên khai báo trong năm, ghi "Lần đầu". Nếu là lần bổ sung thứ hai, ghi số "2", và tương tự.

Bước 2: Thông tin hãng vận tải

- Tại ô [04], điền tên của hãng vận tải nước ngoài, ví dụ: "ABC Shipping Company".

- Tại ô [05], điền tên nước cư trú của hãng vận tải, ví dụ: "Singapore".

- Tại ô [06], ghi tên hoặc hô hiệu của phương tiện vận tải, ví dụ: "MV Ocean Voyager".

- Tại ô [07], điền tên của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, ví dụ: "XYZ Forwarding Company".

- Tại ô [08], điền mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam (nếu có).

Bước 3: Điền thông tin chi tiết vào Bảng kê

- Trong Bảng kê, điền thông tin theo từng dòng về các giao dịch doanh thu lưu công-ten-nơ của hãng vận tải trong năm tính thuế.

- Các cột trong Bảng kê bao gồm:

+ Cột "Số chứng từ vận chuyển": Nếu có, ghi số chứng từ vận chuyển.

+ Cột "Hoá đơn": Nếu có, ghi số hoá đơn.

+ Cột "Cảng đến": Ghi thông tin về cảng đến hàng hóa.

+ Cột "Khách hàng": Ghi tên hoặc thông tin khách hàng mua hàng hoá.

+ Cột "Doanh thu lưu công-ten-nơ (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)": Ghi số tiền doanh thu lưu công-ten-nơ (chưa tính thuế GTGT).

+ Cột "Số thuế TNDN phải nộp": Nếu có, ghi số thuế TNDN phải nộp.

+ Cột "Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định": Nếu có, ghi số thuế TNDN được miễn hoặc giảm theo Hiệp định.

Bước 4: Ký và ghi thông tin người khai

Sau khi hoàn tất Bảng kê, người đại diện của hãng vận tải hoặc người nộp thuế cần ký và ghi rõ thông tin của mình vào ô "NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ", bao gồm họ và tên, chứng chỉ hành nghề số, ngày tháng năm.

Phụ lục Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ (mẫu 01/VTNN) là một biểu mẫu quan trọng trong quyết toán thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với hãng vận tải nước ngoài. Biểu mẫu này được sử dụng để ghi nhận và báo cáo các thông tin liên quan đến doanh thu lưu công-ten-nơ của hãng vận tải trong một kỳ tính thuế cụ thể. Trong Bảng kê, các thông tin được điền cụ thể bao gồm tên hãng vận tải, thông tin cơ bản về phương tiện vận tải và các giao dịch kinh doanh của hãng vận tải trong năm tính thuế. Các thông tin về số chứng từ vận chuyển, hoá đơn, cảng đến, khách hàng, doanh thu lưu công-ten-nơ, và các khoản thuế TNDN phải nộp hoặc được miễn giảm cũng được cập nhật chi tiết trong Bảng kê.

 

2. Mẫu phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ mới nhất

>>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ

Phụ lục

BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài mẫu: 01/VTNN)

[01]Kỳ tính thuế: Năm 2023 [02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: 2

[04]Tên hãng vận tải nước ngoài: ABC Shipping Company

[05] Nước cư trú: Singapore

[06]Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: MV Ocean Voyager

[07]Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: XYZ Forwarding Company

[08]Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 120977577

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số chứng từ vận chuyển

Hoá đơn

Cảng

đến

Khách hàng

Doanh thu lưu công- ten-nơ (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Số thuế TNDN phải nộp

Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

Tên

MST

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 CT001

 HD001

 

Cảng Hải Phòng

Công ty A

 

 1,200,000,000

 180,000,000

 

 CT002

 HD002

 

Cảng Đà Nẵng

Công ty B

 

 800,000,000

 120,000,000

 

 CT003

 HD003

 

Cảng Vũng Tàu

Công ty C

 

 1,500,000,000

 225,000,000

 

 CT004

 HD004

 

Cảng Quy Nhơn

Công ty D

 

 1,000,000,000

 150,000,000

 

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Trách Thị Long

Chứng chỉ hành nghề số: 0877646

Thành phố Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

3. Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ được sử dụng nhằm mục đích gì?

Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ được sử dụng nhằm mục đích báo cáo và quyết toán thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với hãng vận tải nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Bảng kê này là một phần quan trọng của Tờ khai quyết toán thuế TNDN và có vai trò giúp cơ quan thuế kiểm tra, xác định và thu thập thuế đối với hoạt động kinh doanh của hãng vận tải nước ngoài. Cụ thể, mục đích chính của Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ là:

- Ghi nhận doanh thu lưu công-ten-nơ: Bảng kê này cho phép hãng vận tải nước ngoài ghi chép và tổng hợp doanh thu lưu công-ten-nơ (công nợ tạm tính) từ các giao dịch vận chuyển hàng hóa đối với khách hàng trong kỳ tính thuế. Doanh thu lưu công-ten-nơ là một thành phần quan trọng của tổng doanh thu và sẽ được tính thuế TNDN dựa trên mức thuế đã quy định.

- Xác định thuế TNDN phải nộp: Bằng cách ghi rõ số tiền doanh thu lưu công-ten-nơ và các yếu tố liên quan, Bảng kê giúp xác định tổng số thuế TNDN mà hãng vận tải nước ngoài phải nộp vào cơ quan thuế. Thuế TNDN sẽ được tính dựa trên thuế suất được quy định tại luật thuế hiện hành.

- Quyết toán thuế TNDN: Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ cung cấp các thông tin cần thiết để hãng vận tải nước ngoài thực hiện quyết toán thuế TNDN cho năm tính thuế. Việc quyết toán thuế này là bước cuối cùng trong quá trình nộp thuế, và tùy theo kết quả, hãng vận tải nước ngoài sẽ phải nộp số tiền thuế tương ứng hoặc được hoàn trả thuế nếu có sự thừa thuế.

Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ có mục đích chính là báo cáo và quyết toán thuế TNDN, giúp cơ quan thuế kiểm tra và thu thập đúng lượng thuế đối với hoạt động kinh doanh của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam. Bảng kê này giúp hãng vận tải ghi chép và báo cáo doanh thu lưu công-ten-nơ từ các giao dịch vận chuyển hàng hóa trong kỳ tính thuế và xác định tổng số thuế TNDN phải nộp.Việc đầy đủ và chính xác khai mẫu Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ đảm bảo tính hợp lệ và đáng tin cậy của thông tin liên quan đến doanh thu và thuế TNDN. Đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra và xác minh việc nộp thuế của hãng vận tải nước ngoài và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế. Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ có mục đích chính là báo cáo và quyết toán thuế TNDN, giúp cơ quan thuế kiểm tra và thu thập đúng lượng thuế đối với hoạt động kinh doanh của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, Bảng kê này cũng giúp hãng vận tải nước ngoài thực hiện quyết toán thuế TNDN một cách chính xác và kịp thời, đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn và tránh các rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ quy định thuế. Trong quá trình khai mẫu Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ, hãng vận tải nước ngoài cần tuân thủ các quy định của cơ quan thuế và thực hiện theo đúng quy trình quyết toán thuế. Đồng thời, việc ký và ghi thông tin đầy đủ của người đại diện hãng vận tải hay người nộp thuế vào mẫu giấy tờ cũng là một bước quan trọng để xác nhận tính chính xác và trách nhiệm trong việc quyết toán thuế. Như vậy, việc sử dụng Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ là cần thiết và quan trọng để hãng vận tải nước ngoài thực hiện quyết toán thuế TNDN một cách đúng đắn và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành. Điều này đóng góp vào việc tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch tại Việt Nam.

Quý khách tìm hiểu thêm qua bài viết sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm. Chúng tôi rất mong nhận được liên hệ từ quý khách. Để kết nối một cách thuận tiện và nhanh chóng, vui lòng gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi số điện thoại: 1900.6162. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về pháp luật, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy.