Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------- 

Đơn vị:…………………                                                                      Mẫu số C24-HD

Bộ phận:……………….                                                   (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:……...                                                 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

 BẢNG KÊ MUA HÀNG

                                                         Ngày…..tháng …..năm                           

                                                         Quyển số:……...                                                                             

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

                                                         Số:……..

 

                    - Họ tên người mua:………………………              Nợ:………

                    - Bộ phận (Phòng, ban):………………               Có:……...

 

STT

Tên,quy cách,phẩm chất hàng hóa, vật tư, công cụ, dịch vụ

Tên người bán hoặc địa chỉ mua hàng

Đơn

vị

tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

 

 

        - Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………………

        * Ghi chú:………………………………………………………………………

 

                 Người mua              Kế toán trưởng               Người duyệt mua   

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

                 (ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                         (Ký,họ tên)     

         

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại