Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………...

                            Mẫu số S04b6-DN

                                 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Bảng kê số 6

Tập hợp:  - Chi phí trả trước ( TK242)

- Chi phí phải trả (TK 335)

- Dự phòng phải trả (TK 352)

 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)

Tháng ...... năm ......

Số TT

Diễn giải

Số dư đầu tháng

Ghi Nợ TK..., Ghi Có các TK ...

Ghi CóTK..., Ghi Nợ các TK ...

Số dư cuối tháng

Nợ

Cộng Nợ

Cộng Có

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cộng

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)