Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

                          Mẫu số S04b8-DN

                      (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                         Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Bảng kê số 8

 nhập, xuất, tồn kho

 - Thành phẩm (TK 155)

- Hàng Hóa (TK 156)

  - Hàng hoá kho bảo thuế  (TK 158)

                      Tháng ...... năm ......                     Số dư đầu kỳ:................................

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK ..., Ghi Có các TK:

Ghi Có TK ..., Ghi Nợ các TK:

Số hiệu

Ngày tháng

......

......

Cộng Nợ TK

......

......

Cộng Có TK

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cộng

                                                                                                                                    Số dư cuối kỳ: .......................

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)