(CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(CƠ QUAN KIỂM DỊCH
THỰC VẬT)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

..............., ngày.......tháng.......năm..........

 

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SINH VẬT GÂY HẠI
VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Họ tên:.....................................................................................................................

Là cán bộ kiểm dịch thực vật (KDTV) của :................................................................

...............................................................................................................................

Với sự có mặt của ông (bà):.....................................................................................

...............................................................................................................................

đã tiến hành điều tra:

1. Tên cây trồng:......................................................................................................

2. Tại địa điểm:.........................................................................................................

3. Nguồn gốc giống:................................... Thời gian nhập khẩu:...............................

4. Phương pháp điều tra:..........................................................................................

5. Diện tích cây trong vùng điều tra:..........................................................................

6. Diện tích điều tra:..................................................................................................

7. Diện tích điểm điều tra:.........................................................................................

8. Số lượng cây điều tra:..........................................................................................

9. Số lượng mẫu thu thập:........................................................................................

10. Số lượng mẫu đất đã lấy:....................................................................................

11. Số lượng vật bị hại, bị nhiễm đã thu thập:............................................................

...............................................................................................................................

12. Kết quả điều tra, phân tích giám định:..................................................................

a-  Thành phần loài và mật độ sinh vật gây hại thông thường đã phát hiện (chi tiết tại bảng mặt sau biên bản)

b-  Đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát và mật độ đã phát hiện hoặc nghi ngờ cần định loại tiếp:

13. Nhận xét, kết luận:........................................................................................

...........................................................................................................................

 

Chủ vật thể hoặc người chứng kiến

(Ký và ghi rõ họ  tên)

Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

--------------------------------

Ghi chú : Đề nghị chủ vật thể tiếp tục theo dõi, khi phát hiện thấy có sinh vật gây hại lạ phải báo ngay cho cơ quan Bảo vệ và kiểm dịch thực vật nơi gần nhất biết để xử lý.

 

Thành phần loài sinh vật gây hại tại .........................................

STT

Sinh vật gây hại

Giống cây trồng theo dõi

Nước xuất xứ

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3