Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

 

Hôm nay, ngày......... tháng........ năm......................................................................

Tại:...........................................................................................................................

Người giao nộp chứng cứ: ..................................................................................(1 )

Là:……………….….. (2) trong vụ án về………………………………………...........(3)

Người nhận chứng cứ:........................................................................................ (4)

Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:................................................. (5)

>> Xem thêm:  Lấy lời khai như thế nào là hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện nay ?

.………………………………………………………....................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ

(Họ và tên)

NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ

(Họ và tên)

 

Xác nhận của............ (6)

(Người xác nhận ký tên và đóng dấu)

(Họ và tên người xác nhận)

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan công tác của người giao chứng cứ.

(2) Nếu là đương sự thì ghi địa vị pháp lý của người giao nộp chứng cứ trong vụ án; nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ thì ghi “là người được yêu cầu giao nộp chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ”.

(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(4) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan, công tác của người nhận chứng cứ.

(5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của từng chứng cứ; số bản, số trang của từng chứng cứ.

(6) Nếu Toà án hoặc cơ quan, tổ chức nào xác nhận thì ghi tên Toà án hoặc cơ quan, tổ chức đó.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)