CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

 

Hồi …..giờ….phút, ngày....... tháng........ năm.............................................

Tại:.............................................................................................................

Người giao nộp tài liệu, chứng cứ: (1)........................................................

...................................................................................................................

Là:……………….….. (2) trong vụ án về (3)...............................................

Người nhận tài liệu, chứng cứ:(4)...............................................................

.....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Lấy lời khai như thế nào là hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện nay ?

Đã tiến hành việc giao nhận tài liệu, chứng cứ sau đây:(5)........................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO NỘP

TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI NHẬN

TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con bao gồm gì ?