Đơn vị :.............

Bộ phận:...........

Mẫu số 05 - TSCĐ

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê............giờ.........ngày.........tháng........năm..........

Ban kiểm kê gồm:

- Ông /Bà .................................................Chức vụ...............................Đại diện........................................Trưởng ban

- Ông /Bà ............................ ....................Chức vụ...............................Đại diện..............................................Uỷ viên

- Ông/Bà...................................................Chức vụ...............................Đại diện..............................................Uỷ viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 

Số

 

Tên TSCĐ

 

 

Nơi sử

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

TT

 

số

dụng

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị còn lại

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị  còn lại

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị

còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Ngày ...... tháng ...... năm.. ...

Giám đốc

     (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trưởng Ban kiểm kê

(Ký, họ tên)

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)