Phụ lục 1.4

BIÊN BẢN

Xác định cơ cấu các nguồn vốn để hoàn trả vốn theo GTCL của tài sản LĐHANT

Tên Chủ sở hữu công trình: ...................... 

TT

Xác định cơ cấu vốn

(106 đồng)

TL (%)

Ghi chú

 

I.  Xác định các nguồn vốn đã đầu tư trình tại thời điểm xây dựng:

 

 

Để xác định cơ cấu vốn tương ứng trong GTCL.

1

Vốn có nguồn gốc từ Ngân sách:

- Ngân sách TW: từ các Chương trình Quốc gia, vốn NSNN cho các Dự án, ......

- Ngân sách địa phương: vốn từ nguồn thuế tài nguyên để lại cho địa phương, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn dùng để đầu tư, ........

 

 

 

2

Vốn không xác định được nguồn:

 

 

 

3

Vốn vay (của dân, của Ngân hàng và của các Tổ chức kinh tế):

 

 

 

4

Vốn huy động của dân (Danh sách):

 

 

Kèm bảng kê danh sách thu tiền của dân.

5

Vốn đầu tư của HTX:

 

 

Kèm bản kê khai.

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (1+2+3+4+5):

 

100

 

 

II.   Xác định vốn hoàn trả:

 

 

 

7

Tổng giá trị còn lại (GTCL):

 

100

Quyết định đã phê duyệt của UBND tỉnh.

8

Vốn huy động của dân:

(Tỷ lệ % xác định trong cơ cấu vốn đầu tư của điểm I.4. nhân với tổng GTCL)

(7) x % của (4)

 

 

9

Vốn đầu tư của HTX:

(Tỷ lệ % xác định trong cơ cấu vốn đầu tư của điểm I.5. nhân với tổng GTCL)

(7) x % của (5)

 

 

 

Tổng cộng vốn huy động của dân và vốn HTX phải hoàn trả (8+9):

 

 

 

 

BÊN NHẬN

Giám đốc Điện lực/CTĐL

(Ký tên và đóng dấu)

 

BÊN GIAO

Chủ sở hữu công trình

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐND ĐỊA PHƯƠNG

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐGTS

(Ký tên và đóng dấu)