Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------- 

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………......                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị:.........................................                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                      -----------------------
                   Số: _______/_____.                                                        ……., ngày.......... tháng............ năm ...........
   
                                           

BIÊN BẢN XÉT KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 

Hội đồng kỷ luật đơn vị : ........................................................ gồm có :
1. Ông (bà) ....................................................................... ...(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
..............................................................................................Chủ tich hội đồng
2. Ông (bà) ...........................................................................(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
..............................................................................................Đại diện BCH Công đoàn đơn vị.
3. Ông (bà) .......................................................................... (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
............................................................................................. Đại biểu cho cán bộ, giáo viên của bộ môn, tổ...................................................................................................... 
Họp xét kỷ luật ông (bà, anh, chị)..................................................... 
Sinh ngày : ........................tháng........................năm.......................
Nghề nghiệp : .................................................................................. 
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ............. 
đã vi phạm kỷ luật lao động (ghi tóm tắt, rõ ràng, các khuyết điểm của đương sự mà Chủ tịch Hội đồng đã kết luận).
...
...
Hội đồng kỷ luật lao động đơn vị nhất trí đề nghị Hội đồng Kỷ luật lao động Trường thi hành kỷ luật ông (bà, anh, chị) bằng hình thức kỷ luật :
...
...
            Ủy viên                                                   Ủy viên                                                Chủ tịch
       Đại biểu cán bộ, giáo viên                Đại diện BCH CĐ đơn vị                    Hội đồng kỷ luật
         (Ký tên)                                                       (Ký tên)                                             (Ký tên)
Ý kiến của đương sự, ký tên
(Nếu vắng mặt hoặc đến họp mà không chịu ký thì ghi rõ lý do)

 

 

----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;