1. Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là đơn gì?

Bán đấu giá cổ phần là phương thức mà các doanh nghiệp cổ phần hóa công khai bán cổ phần cho các bên tham gia trong một quá trình cạnh tranh về giá cả.

Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của một công ty là một tài liệu được trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước gửi đến tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Mục đích của đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của công ty cổ phần là để đăng ký với tổ chức thực hiện bán đấu giá và đề xuất tổ chức này xem xét việc tổ chức bán đấu giá cho doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Mẫu đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty mới nhất

>> Tải ngay: Mẫu đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty cập nhật mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐƯA CỔ PHẦN VÀO GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM

Kính gửi:

– Công ty Chứng khoán XYZ

– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 123 ngày 05 tháng 01 năm 2024 của X về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của Tổ chức phát hành "ABC Corp" đăng ký thực hiện bán đấu giá cổ phần tại Công ty Chứng khoán XYZ, đăng ký cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch UpCoM.

1. Thông tin về Tổ chức phát hành

– Tên giao dịch (đầy đủ): Công ty Cổ phần ABC Corp

– Tên Tiếng Anh: ABC Corporation Joint Stock Company

– Tên viết tắt: ABC Corp

– Trụ sở chính: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 0123 456 789     Fax: 0123 456 788

– Vốn điều lệ: 100,000,000,000 VND

– Số tài khoản 123-456-789 tại Ngân hàng ACB

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 987654, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2018.

2. Thông tin về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần

– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 500,000 cổ phần

– Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Ngày 20 tháng 02 năm 2024

3. Cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM

– Đề xuất của công ty về mã cổ phần: ABC

– Số lượng cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM là 500,000 cổ phần, đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Danh mục tài liệu đính kèm:

– Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp;

– Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;

– Thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa;

– Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

– Các tài liệu khác liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp (nếu có).

Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

– Lưu: VT, …..

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi đề cập trong mẫu chỉ mang tính minh họa.

Hướng dẫn viết đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty:

- Phần Kính Gửi:

Trước hết, đề xuất kính gửi đến tổ chức thực hiện bán đấu giá, mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

- Phần Thực Hiện Quyết Định:

Tiếp theo, trong phần này, cần ghi số và ngày tháng năm của Quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp, đặc biệt là thông tin về chủ thể quyết định.

- Phần Tên Tổ Chức Phát Hành:

+ Ghi đầy đủ và chính xác tên của tổ chức phát hành.

+ Ghi tên tiếng Anh của tổ chức phát hành.

+ Lên viết tắt của công ty.

- Phần Trụ Sở Chính:

Ghi rõ số, đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Phần Vốn Điều Lệ: Ghi thông tin về vốn điều lệ của doanh nghiệp theo giấy đăng ký thành lập.

- Phần Số Tài Khoản Ngân Hàng: Ghi số tài khoản và tên ngân hàng của doanh nghiệp.

- Phần Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: Điền đầy đủ thông tin từ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Phần Số Lượng Cổ Phần Bán Đấu Giá: Ghi thông tin về số lượng cổ phần sẽ được bán đấu giá.

- Phần Thời Gian Dự Kiến Tổ Chức Đấu Giá: Ghi thông tin về thời gian dự kiến tổ chức đấu giá cổ phần.

- Phần Đề Xuất Mã Cổ Phần: Ghi đề xuất của công ty về mã cổ phần trong quá trình đăng ký.

Chú ý: Đảm bảo rằng toàn bộ thông tin được điền vào đơn đều chính xác và đầy đủ để đảm bảo quá trình đăng ký bán đấu giá diễn ra thuận lợi.

5. Đăng ký bán đấu giá cổ phần, phương thức bán đấu giá cổ phần

Quy trình đăng ký bán đấu giá cổ phần do Ban chỉ đạo cổ phần hóa bao gồm các bước sau đây:

- Hoàn thành và gửi đơn đăng ký bán đấu giá, cùng với các tài liệu liên quan về cổ phần hóa, đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo mẫu và theo danh mục tài liệu quy định tại phụ lục số 5, điều này được kèm theo Thông tư. Đồng thời, đơn vị cũng phải gửi bản sao đơn đăng ký này đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Quá trình này cũng bao gồm việc đăng ký bán đấu giá cổ phần với mã cổ phần, cũng như đăng ký, lưu ký, và đăng ký giao dịch số lượng cổ phần trúng đấu giá.

- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa có trách nhiệm ký hợp đồng hoặc có thể ủy quyền cho doanh nghiệp cổ phần hóa để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần. Điều này đảm bảo quy trình đấu giá diễn ra một cách chính xác và hiệu quả, và giúp tối ưu hóa quản lý và giao dịch cổ phần trên thị trường.

Phương thức đấu giá công khai, theo quy định tại Điều 34 của Nghị định 126/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, có các điểm chính như sau:

- Phương thức đấu giá áp dụng khi cần tổ chức bán đấu giá ra công chúng mà không phân biệt nhà đầu tư là tổ chức hay cá nhân, trong nước hay nước ngoài.

- Việc tổ chức đấu giá công khai thường được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Trong trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa có khối lượng cổ phần bán ra có mệnh giá dưới 10 tỷ đồng, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể xem xét và quyết định tổ chức đấu giá tại các công ty chứng khoán hoặc trung tâm dịch vụ, tuân theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Trước khi bán cổ phần lần đầu, ít nhất 01 tháng, Ban Chỉ đạo cùng với Sở Giao dịch chứng khoán hoặc tổ chức đấu giá, thực hiện công bố thông tin tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

- Giá bán theo phương thức đấu giá công khai là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư trúng thầu với giá nào, sẽ mua cổ phần với giá đó, nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

Theo Thông tư số 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, các quy định chi tiết về phương thức bán đấu giá công khai tại Điều 7 được mô tả như sau:

Nguyên tắc tổng quát:

- Khi doanh nghiệp chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần và quyết định bán cổ phần lần đầu thông qua việc đấu giá, nó phải đồng thời thực hiện quy trình đăng ký, lưu ký, và giao dịch cổ phần trên thị trường chứng khoán không niêm yết của các công ty đại chúng (UpCom). Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, doanh nghiệp cổ phần mới cần thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (hoặc Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, nếu đã thành lập và hoạt động) cùng với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phải thực hiện các bước đăng ký, lưu ký, và đăng ký giao dịch cho số cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán. Các cổ phần được bán đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược và số cổ phần được bán thỏa thuận hoặc theo phương thức bảo lãnh phát hành, theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư này, cần được đăng ký và lưu ký theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phải thực hiện đăng ký số cổ phần trúng đấu giá đã thanh toán và lưu ký cổ phần vào tài khoản lưu ký của nhà đầu tư, dựa trên thông tin được cung cấp bởi tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Tổ chức bán đấu giá cổ phần:

- Quá trình bán đấu giá công khai được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp tổng giá trị cổ phần bán ra có mệnh giá dưới 10 tỷ đồng, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể xem xét và quyết định tổ chức đấu giá tại công ty chứng khoán hoặc trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản (được gọi là tổ chức trung gian);

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá được quy định cụ thể trong Quy chế bán đấu giá cổ phần.

Bài viết liên quan: Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp về mua cổ phần công ty ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!