CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            Hà Nội, ngày ......... tháng......... năm .........

 
HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Số:. ......(1)....... /....(2)..... KN - ....(3)......

Bên giao (bên A):   
Đại diện: Ông (Bà).............................................................  Chức vụ:   
Địa chỉ:..................................................................................Điện thoại:   
Mã số thuế: ..........................................................................Fax:   
Tài khoản số:   
Bên nhận (bên B):  ..........................(4).............................     
Đại diện: Ông (Bà) ......................................... ................... Chức vụ:   
Địa chỉ: ................................................. Điện thoại:    
Mã số thuế:  ............................................................................Fax:   
Tài khoản số   

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng kiểm nghiệm vật liệu xây dựng với các nội dung như sau:
Điều 1: Các thông tin do bên A cung cấp:
Tên công trình: ......................................................................................................................
Chủ đầu tư: ............................................................................................................................
Nhà thầu chính: .....................................................................................................................
Tư vấn: .................................................................................................................................
Các thông tin khác: ............................................................................................................ ….
Điều 2: ...............(5)......... thuộc ........... nhận kiểm nghiệm các mẫu vật liệu xây dựng với các nội dung ghi trong bảng sau:
TT    Nội dung thực hiện
    Các chỉ tiêu thí nghiệm    Số lượng    Đơn giá
(đồng)    Thành tiền
(đồng)
I    Mẫu kiểm nghiệm:               
1                   
...                   
II    Chi phí khác:               
1    Gia công...               
2    Số bản kết quả bên A  nhận               
III    Cộng               
IV    Thuế VAT 10%               
V    Tổng cộng               
Bằng chữ:..........................................................................................................................
Điều 3: Kết quả kiểm nghiệm nhận sau ngày .......... tháng.......... năm...........
Bên A thanh toán ...... % kinh phí thí nghiệm cho bên B khi mang mẫu đến thí nghiệm và thanh toán .....% kinh phí còn lại khi nhận kết quả thí nghiệm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Điều 4: Hợp đồng này làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.


Đại diện bên A                      Phòng thí nghiệm                 Tên đơn vị (6)
           
        (Chữ ký)                          (Chữ ký)                     (Chữ ký và đóng dấu)
        Họ và tên                          Họ và tên

---------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;