Mẫu 4

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM
(Lựa chọn nhà thầu)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1..............................................................................................................

Địa chỉ:2................................................................................................................................

Điện thoại/fax/email:.............................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời quan tâm với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:    

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:      

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]       

- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]..............................................................................................................................

2. Tên dự án: [ghi tên dự án]..........................................................................................

3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]          

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]..............................................................................................

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]..............................................................................................................................

6. Thời gian phát hành HSMQT: từ ……... giờ..., ngày …….. tháng ……. năm …… đến trước …….. giờ..., ngày ….. tháng….. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.

7. Địa điểm phát hành HSMQT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMQT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]....................................................................................................................................

8. Thời điểm đóng thầu: …….. giờ..., ngày …… tháng ……. năm ………4

9. Thời điểm mở thầu: ………… giờ..., ngày …… tháng …….. năm ………..5

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

1,2 Ghi chính xác lên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 HSMQT được phát hành miễn phí sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời quan tâm đến trước thời điểm đóng thầu.

4 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMQT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

5 Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu.

>> Xem thêm:  Làm thế nào để tìm thấy con đường nghề nghiệp phù hợp ?