Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

.Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:    1900.6162

--------------------------------------------- 

 

CÔNG TY ....            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              ***                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:_/20.../QĐ-...                              --------o0o--------   

                                                                                                  ịa danh, ngày  ___  tháng __ năm

 


QUYẾT ĐỊNH

VV:
Chấm dứt hợp đồng lao động


--------------------

 GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

 

 -  Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20....;

-   Căn cứ Hợp đồng lao động số ...........................................;

-   Căn cứ Quyết định ..............................................................;

-   Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ........., đối với Ông Nguyễn Văn A;

-   Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.
 


QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ ;
Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…) ............................................................................ 
............................................................................. 
............................................................................. 
.............................................................................. 

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

      Nơi nhận:                                                                     
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
      -  Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
      -  Công đoàn Công ty;
      -  Phòng TC & NS;
      -  P21 (Đăng tin);
      -  Lưu VP, HS                                                                        
NGUYỄN VĂN B   

 

 

 

--------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;