Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------

TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . .(l)                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ…./….  LQĐ-BPKCTT(2)

               .......... , ngày...... tháng....... năm.......

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 121 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………(3)

 bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.......…………………………………………(4)

của.........………………………….(5); đia chỉ: ……………………………(6)

Là…………………………………..7) trong vụ án…………………………(8)

ối với……………………………..(9); đia chỉ:………………………… ….(l0)

Là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11) trong vụ án nói trên,

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp  tạm thời;

Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………..(l2)

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)

đã đ­ược áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời ……………………….(14)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều ………………...(15)

của Bộ luật Tố tụng dân sự đã đ­ược Tòa……………………………….. áp dụng tại

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . .LQĐ -BPKCTT.

ngày........ tháng........ năm........

 

Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều. . .16) của Bộ luật Tố tụng dân sự; .........….(17)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mẫu số 3)

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . ./. . . . . /QĐ-BPKCTT ngày. . .  . . tháng. . . . . năm......….. của Tòa án nhân dân.................

3. Quyết định này đ­ược thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận:                                                                               TÒA...........................

(Ghi những nơi nhận Tòa án phải cấp hoặc gửi                        Thẩm phán

theo quy định tại khoản 2  Điều 123 của Bộ

 luật Tố tụng dân sự và l­ưu hồ sơ vụ án).

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bán ô tô của chủ sở hữu công ty

H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 01c

 

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi  biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa  án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa  án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa  án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí  Minh).

 (2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2005/QĐ - BPKCTT).

(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược áp dụng (ví dụ: kê biên tài sản  đang tranh chấp).

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đ­ược đề nghị thay  đổi (ví dụ: cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp).

 (5) và (6) Ghi đầy đủ  tên và địa chỉ của ng­ười làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

 (7) và (8) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án đang  giải quyết.

(9) và (l0) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của ng­ười bị yêu cầu áp dụng biện  pháp khẩn cấp tạm thời.

(11) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị yêu cẩu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

>> Xem thêm:  Bất cập trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự

Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng dân số thì không ghi các mục (7), (8) và (11).

(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm  thời cụ thể đ­ược áp dụng.

(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi.

 (14) Ghi lý do t­ương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng dân sự [ví dụ: "để tạm thời giải quyết yêu cẩu cấp bách của đ­ương sự" hoặc "để bảo vệ chứng cứ” hoặc "để bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 99  của Bộ luật Tố tụng dân sự); "do tình thế cấp thiết, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra" (khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng dân sự].

 (15) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đã đ­ược áp dụng quy định  tại điều luật nào thì ghi điều luật đó.

(16) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi quy định tại điều luật nào  thì ghi điều luật đó.

 (17) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ I: nếu thay đổi  biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 110 của Bộ luật Tố tụng dân sự  bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 108 của Bộ luật Tố tụng dân  sự thì ghi: "kê biên tài sản đang tranh chấp là...; giao tài sản này cho... quản lý cho  đến khi có quyết định của Tòa án).

 

 

Mẫu số 01c. Dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

 

 

 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tô cao)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 23)