Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TÒA ÁN …………. (1)

Số: …/…./QĐ-TĐTC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

……….., ngày ….. tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ

Tòa........................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 85 và Điều 86 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét văn bản yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ của .......................

....................................................................................................................(3)

là ............................................  (4), trong vụ án........................................................(5)

Xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Xem xét, thẩm định tại chỗ đối với: …….......................................................... (6)

.............................................................................................................................

2. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được bắt đầu tiến hành vào hồi … giờ … phút ngày …….. tháng …… năm ……. tại ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................  (7)

Nơi nhận:

(Ghi cụ thể Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định tại chỗ; các đương sự và lưu hồ sơ vụ án).

TÒA ………………….

Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫ số 01b:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-TĐTC).

(3) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ.

(4) Ghi địa vị pháp lý của người làm đơn trong vụ án.

(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Tòa án đang giải quyết.

(6) Ghi đối tượng và những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ.

(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ.

Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

___________________________________________________