Mẫu sổ tay theo dõi sửa chữa  

QUY ĐỊNH SỬA CHỮA

Mã tài liệu: HC-04-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

SỔ THEO DÕI SỬA CHỮA

Ngày

Bộ phận/Người yêu cầu

Nội dung sửa chữa

Người/Đơn vị sửa 

Theo dõi sửa chữa

Kết quả