1. Tiền lương là gì? Đặc điểm của tiền lương?

Tiền lương theo quy định tại khoản 1 điều 90 của bộ luật lao động năm 2019 là tổng số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thoả thuận để thực hiện công việc nhất định, và bao gồm mức lương theo công việc, theo chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó:

Mức lương theo công việc và chức danh là số tiền lương cơ bản mà người lao động có thể nhận được khi tham gia vào quan hệ lao động, được thoả thuận dựa trên năng lực , năng suất làm việc của người lao động và công việc, chức danh mà người lao động thực hiện. Mức lương dựa trên công việc và chức danh được tính dựa trên bảng lương, thang lương rõ ràng do người sử dụng lao động xây dựng hoặc nếu là lương khoán thì dựa trên sản phẩm hoặc lương khoán theo thời gian các bên đã thoả thuận theo quy định tại điểm a khoản 5, điều 3 thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Phụ cấp lương là khoản tiền bổ sung vào tiền lương cơ bản nhằm bù đắp các yếu tố không ổn định về điều kiện lao động mà khi xác định tiền lương cơ bản chưa tính được theo một mức cụ thể, khoản phụ cấp lương này sinh ra không phải để hỗ trợ thêm cho người lao động mà để người lao động được hưởng những lợi ích đúng với những gì mình bỏ ra trong quá trình lao động, gắn liền với công việc của người lao động và khoản này có thể thoả thuận trong hợp đồng lao động hoặc các văn thoả thuận khác giữa ngươi sử dụng lao động và người lao động.

Các khoản bổ sung khác là kác khoản được xác định bằng một số tiền cụ thể , cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng và các khoản bổ sung không được xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương trong hợp đồng lao động.

 

2. Khi nào cần phải điều chỉnh lại tiền lương trên hợp đồng

Tiền lương được người lao động quan tâm rất nhiều bởi đó là một yếu tố quan trọng không thể thiếu và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Những chính sách thay đổi tiền lương phù hợp với thực tế sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác làm việc và quản lý lao động của người sử dụng lao động và người lao động.

Việc điều chỉnh lương trên hợp đồng được thực hiện khi giữa người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu thoả thuận về việc thực hiện tăng, giảm lương trên hợp đồng lao động,  Hoặc khi các văn bản pháp luật ban hành có sự thay đổi về lương cơ sở, lương tối thiểu vũng thì những bên có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan sẽ thực hiện điều chỉnh lương theo quy định của pháp luật và theo nhu cầu thực tế của các bên.

Việc điều chỉnh lương có thể được điều chỉnh theo hình thức tăng tiền lương, tăng mức lương theo công việc, tăng phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mang tính chất tiền lương trên hợp đồng hoặc sẽ thực hiện việc điều chỉnh lương theo hình thức giảm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mang tính chất tiền lương trên hợp đồng.

 

3. Một số mẫu thông báo điều chỉnh tiền lương

3.1 Mẫu thông báo điều chỉnh tăng tiền lương của công ty trách nhiệm hữu hạn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO

( Về việc điều chỉnh tiền lương theo thoả thuận trên hợp đồng lao động số .../HĐLĐ )

Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Dxyz Group 

Căn cứ theo quy định tại điều 8 Hợp đồng lao động số .../HĐLĐ;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, công việc của nhân viên kỹ thuật;

Căn cứ quy chế lương công ty trách nhiệm hữu hạn Dxyz Group ban hành ngày...tháng ... năm ;

Căn cứ vào quá trình làm việc thực tế của ông Hoành Thế AZ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gxyz Group;

Căn cứ vào biên bản họp 

Căn cứ vào quyết định của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn Dxyz Group về việc tăng lương của nhân sự phõng kỹ thuật;

Căn cứ vào khả năng kinh tế và nhu cầu thực tế của các bên liên quan.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Điều 1: Kể từ ngày ... tháng... năm ...

Mức lương cơ bản của ông Hoành Thế AZ sẽ được điều chỉnh tăng từ 15.000.000  đồng lên 18.000.000 đồng.

Mức phụ cấp chức vụ của ông Hoành Thế AZ sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 đồng lên 2.100.000 đồng.

Điều 2. Phòng tài chính kế toán và ông Hoành Thế AZ có trách nhiệm thi hành thông báo này.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Dxyz Group

Giám đốc điều hành

(Ký , ghi rõ họ tên )

 

 

3.2 Mẫu thông báo điều chỉnh tăng tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội  

CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ...../TB Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                                                   ..... Ngày...tháng ... năm...

THÔNG BÁO 

Về việc tăng mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình A

Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014; Luật bảo hiểm y tế; luật việc làm; luật vệ sinh, an toàn lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ thông báo số ... /BHXH - PT;

Căn cứ hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động số... / HĐLĐ;

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp công ty xin thông báo về việc điều chỉnh mức lương tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động như sau:

Điều 1: Tăng mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ 4.729.400 đồng lên 5.007.000 đồng cho ông (bà) Nguyễn Văn A kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2: Ông ( bà) Nguyễn Văn A và phòng hành chính nhân sự và phòng tài chính có trách nhiệm thực hiện thông báo này.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀ BÌNH

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm: Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương mới nhất

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty luật Minh Khuê về mẫu thông báo điều chỉnh tiền lương trong một số trường hợp cụ thể, nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật miễn phí của công ty luật Minh Khuê qua số tổng đài 19006162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!