Phụ lục số 14

THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT

 

Công ty bị sáp nhập, tham gia hợp nhất

1. Tên công ty: ………………………………………………..............................

2. Số giấy phép: …………………………………………....................................

3. Ngày thành lập: ……………………………………………………................

4. Loại hình doanh nghiệp:...................................................................................

5. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………....................

6. Số điện thoại: ………………............. Số Fax: ………………………………

>> Xem thêm:  Chế độ áp dụng với nhân viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập?

7. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo): ……………………………........

8. Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………................

9. Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết (nếu có):………………………….

Công ty nhận sáp nhập

1. Tên công ty:………………………………………………...............................

2. Số giấy phép: ………………………………………………………................

3. Ngày thành lập: ………………………….……...............................................

4. Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………......

5. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………….............

6. Số điện thoại: ……………….......... Số Fax: …………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

7. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo): …………………………….........

8. Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………........

9. Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết (nếu có):…………………………

Thông tin cơ bản về công ty hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất:

1. Tên công ty:……………………………………………….............................

2. Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………….................

3. Các nghiệp vụ kinh doanh:..............................................................................

4. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến:...........................................................................

5. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo):………………………………....

6. Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………........

>> Xem thêm:  Sôi động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

7. Sở giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đang niêm yết):……………......

 

Đại diện công ty sáp nhập/hợp nhất

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC)