1. Mô tả vị trí việc làm của chuyên viên cao cấp về lao động, tiền lương

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bản mô tả vị trí việc làm của chuyên viên cao cấp về lao động, tiền lương được quy định như sau:

- Mục tiêu vị trí việc làm: Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

- Các công việc cụ thể:

+ Chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn triển khai các Nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách, pháp luật, dự án, đề án thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

+ Thẩm định các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước thuộc về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

+ Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

+ Theo dõi, thu thập thông tin, thống kê tổng hợp số liệu liên quan trong thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

+ Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chỉ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

2. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ban hành danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội như sau:

- Chuyên viên cao cấp về lao động tiền lương cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về lao động tiền lương cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Chuyên viên về lao động tiền lương cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về bảo hiểm xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về bình đẳng giới cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về bình đẳng giới cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về người có công cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về người có công cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về người có công cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về việc làm cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về việc làm cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về việc làm cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện…

3. Yêu cầu trình độ của chuyên viên cao cấp về lao động, tiền lương

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục II.1 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực quan hệ lao động và tiền lương ban hành kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, có quy định như sau:

 

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

 

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận - Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập - Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

- Hiểu biết sâu, rộng về lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động

 

Xem thêm:  Các bậc lương chuyên viên chính 2023 kèm Bảng lương mới nhất

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mô tả vị trí việc làm của chuyên viên cao cấp về lao động, tiền lương mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.


Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!